25.07
2019

Share to

ГЛОБАЛНИ КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ – УРОЦИТЕ ОТ ГЕОЛОЖКАТА ИСТОРИЯ НА ЗЕМЯТА И СЪВРЕМЕННИТЕ РЕАЛНОСТИ

Бр. 6/2019 г.

Резюме
Авторът разглежда проблемът за съвременните климатични изменения от гледна точка на палеоклиматологията. Разгледани са основните фактори и сложните взаимоотношения между тях, които влияят върху климата. Авторът разглежда и “глобалното затопляне”, като подчертава, че внушаването, че можем да спрем сегашната тенденция към леко повишение на температурите на Земята е наивно.

Акад. Тодор Николов[en:]Academician Todor Nikolov
Акад. Тодор Николов[en:]Academician Todor Nikolov

Акад. Тодор Николов е завършил висше образование по геология в Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ през 1955 г. Научната си кариера започва през 1957 г. като научен сътрудник в Геологическия институт на БАН (през 1968 г. е избран за старши научен сътрудник). Специализирал е в Русия (1960 г.) и Франция (1968 г.). Доктор е по геология (1967 г.) и доктор на геолого-минералогическите науки (1984 г.), дългогодишен професор (от 1979 г.) в Софийския университет и в Геологическия институт (1996- 2002 г.). От 2003 г. е гост-професор в Географския институт на БАН. Член-кореспондент (1984 г.) и действителен член (академик) е на БАН (1997 г.); доктор хонорис кауза на Университета „Пол Сабатие“ в Тулуза, Франция (1994 г.). Член и ръководител е за дълги периоди от време на редица национални, държавни и обществени комитети и комисии в сферата на науката и висшето образование. Член е на редица български, чуждестранни и международни научни дружества и асоциации. Почетен член на френското, сръбското и българското геологическо дружество. Носител е на национални и чуждестранни ордени и медали. Основните му научни интереси са в областта на „Палеонтологията и стратиграфията“; „Теория на еволюцията“; „Регионалната геология“; „Палеогеографията и палеоклиматологията“. Акад. Тодор Николов е чел лекции в редица престижни чуждестранни университети. Научното му творчество обхваща над 270 труда.

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Please enter comment.