Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

VIII НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ТЕХНОЛОГИИ И ПРАКТИКИ ПРИ ПОДЗЕМЕН ДОБИВ И МИННО СТРОИТЕЛСТВО“, ДЕВИН

НАКРАТКО

В периода 4-7 октомври 2022 г. в СПА комплекс „Орфей“, гр. Девин, се проведе VIII Национална научно-техническа конференция с международно участие „технологии и практики при подземен добив и минно строителство“. Главен организатор на конференцията бе Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия,
Събитието беше открито с обръщение към участниците от председателя на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия доц. д-р инж. Кремена Деделянова. Тя представи президиума и благодари на спонсорите – „Минстрой-Холдинг“ АД и „Елаците-Мед“ АД, на организационния комитет, на консултативния съвет, на домакините и на всички оказали подкрепа.
Пожелания за ползотворна работа отправиха представители на съорганизаторите и спонсорите, които при откриването бяха заели места в официалния президиум. Проф. дтн инж. Николай Вълканов, председател на СД на „Минстрой Холдинг“ АД и председател на УС и на Българската минно-геоложка камара изтъкна дългогодишните корени и традиции в провеждането на събитието и подчерта, че то е важна среща на бранша за споделяне на опит и обмен на информация както в неформални срещи, така и в стойностните и полезни доклади. Проф. Вълканов анализира нелеката икономическа обстановка в момента, обусловена от редица негативни фактори – войната в Украйна, ниските борсови цени на металите на световните пазари, високите цени на електроенергията и енергоносителите, на материалите и дори на хранителните продукти. Той подчерта, че въпреки това браншът успява да преодолява негативните фактори и да компенсира ниските съдържания на метали в рудата, като прави високи инвестиционни разходи и прилага иновативни технологии и мощни високопроизводителни машини. Така браншът се развива устойчиво и поддържа високи доходи за многобройните работещите в сектора и косвено ангажираните с него. Проф. Николай Вълканов подчерта и добрата съвместна работа между БМГК, НТС по МДГМ, МГУ „Св. Ив. Рилски“ и КРИБ.
проф. д-р инж. Славейко Господинов, зам.-ректор на Университета по архитектура, строителство и геодезия и инж. Драгомир Драганов, изпълнителен директор на „Елаците-Мед“ АД подчертаха, че подобни форуми са необходими и трябва да се поддържат, за да бъдат място за създаване на контакти, размяна на опит и идеи, защото само благодарение на опита и на подготовката на младите хора, минералносуровинната индустрия ще гарантира своето бъдеще.
Конференцията бе структурирана в едно пленарно заседание с модератор проф. д-р Павел Павлов и три секционни заседания, модерирани последователно от проф. д-р Славейко Господинов, проф. д-р Димитър Анастасов и проф. д-р Георги Михайлов.
В програмата на конференцията бяха включени 18 доклада, като след всеки участниците имаха възможност за задават въпроси и дискутират по изложените теми. Заслужава да се отбележи активното участие на млади специалисти, които показаха своя интерес към дискутираните теми. С доклади участваха преподаватели и студенти от МГУ „Св. Ив. Рилски“, Университета по архитектура, строителство и геодезия,и СУ „Кл. Охридски“, два московски университета и специалисти от „Елаците-Мед“ АД, „Дънди Прешъс Металс“, „Горубсо-мадан” АД, „Лъки Инвест-Джурково“ ЕООД, „Метрополитен“ ЕАД и частни фирми..
Изнесени бяха презентации от: „ГеоМайнДата“ ЕООД, предлагаща иновативни технологии за геодезическо заснемане, геоложко търсене и геотехнически анализ и Carlson Software, САЩ, специализирана в CAD софтуер за проектиране, събиране на полеви данни и продукти за управление на машини за геодезията, строителството и минната индустрия.
Освен докладите и презентация, участниците можеха да се запознаят с фирмените щандове на Carlson Software и „Виакон България“ ЕООД, които представиха своите иновативни материали: тъкани и нетъкани геотекстили, геомрежи, мрежи за асфалтови пътни настилки и геомембрани и др.
Всички изнесени доклади бяха събрани в сборник, специално отпечатан за форума.
В края на конференцията се проведе кръгла маса, водена от проф. д-р Кръстьо Дерменджиев и проф. д-р Георги Михайлов на тема „Бъдеще за подземния добив на минерални ресурси и минното строителство в България“. Участващите споделиха своето мнение по важни за бранша въпроси. Ръководството на НТС по МДГМ пое ангажимент да обобщи и систематизира поставените теми и те да бъдат дискутирани на следващи срещи. Обсъдено бе и бъдещето на самата конференцията по подземен добив и минно строителство, като участниците се обединиха около мнението тя да продължи да съществува като самостоятелен научен форум с приложна насоченост.
НТС по МДГМ

Научно-техническият съюз по минно дело, геология и металургия ви предоставя достъп до Сборника с доклади на VIII НАЦИОНАЛНА  КОНФЕРЕНЦИЯ „ТЕХНОЛОГИИ И ПРАКТИКИ ПРИ ПОДЗЕМЕН ДОБИВ И МИННО СТРОИТЕЛСТВО“

X МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ГЕОМЕХАНИКА, организирана от НТС по МДГМ, Варна

НАКРАТКО

В периода 19-23.09.2022 г. в хотел „Астор Гардън“, к.к. Св. Св. Константин и Елена, гр. Варна, се проведе юбилейната Х Международна конференция по геомеханика. В конференцията взеха участие над 150 специалисти, представители на държавни институции, учени и бизнесмени. Освен присъствено, конференцията беше достъпна и онлайн.

Главен организатор на конференцията бе Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия,  Събитието откри проф. дтн Николай Николаев, основател и доайен на форума. Той изказа благодарност на организаторите, които въпреки съществуващите трудности успяха да направят възможно провеждането на поредната конференция. Председателят на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия доц. д-р инж. Кремена Деделянова благодари на спонсорите, на всички работили активно по организирането на конференцията, както и на присъстващите, като подчерта, че успехът е общ.

От името на академичната общност приветствия отправиха проф. д-р инж. Ивайло Копрев, ректор на Минно-геоложкия университет „Св. Ив. Рилски“, доц. д-р инж. Андрей Тоцев, Университета по архитектура, строителство и геодезия и проф. Чавдар Колев, Висше транспортно училище „Т. Каблешков“ които подчертаха важността на тези форуми и за образователния процес, което впоследствие се отразява върху минното дело и строителството. В приветствието си доц. д-р инж. Иван Митев, изпълнителен директор на Българската минно-геоложката камара подчерта важността на геомеханиката в годините напред, защото тя има пряко отношение върху процесите на деформация, протичащи под въздействието на природни и техногенни фактори. Именно затова геомеханиците трябва да дават точни и навременни решения. Инж. Иван Арсениев, зам.-генерален директор на „Мини Марица-изток“ поднесе поздравителен адрес от името на изпълнителния директор инж. Илза Чинкова. Поздравителни адреси бяха получени от почетния председател на НТС по МДГМ проф. дтн инж. Цоло Вутов и инж. Драгомир Драганов, изпълнителен директор на „Елаците-Мед“ АД.

В програмата на конференцията бяха включени 44 доклада и 5 презентации, изнесени в рамките на три дни на една пленарна и седем тематични сесии. Участниците имаха възможност да се запознаят с редица полезни методи на изследване и нови получени резултати, осигуряващи устойчиво и ефективно развитие на минното дело и гражданското строителство.
Онлайн споделен опит дойде и от Лабораторията за превенция от геобедствия на Токийския университет, където авторите Рана Ито, Такаши Кийота, Масатаки Шига, Ацунори Нумата, Такуми Мурата показаха ефективността на метода „вграждане на дървени пилоти“ като подход за плитко подобряване на земната основа за целите на превенция от втечняване на почвата при земетръс чрез моделни тестове. Чуждестранното участие бе представено и от Университета „Гоце Делчев“ – Щип, Македония, Факултета по минно дело и геология към Белградския университет, Факултета по технически науки към Университета в Прищина, Научный центр горной геологии, геоэкологии и развития инфраструктуры НАН Украины и др.

Пленарната сесия започна с презентация на златния спонсор „Дънди Прешъс Металс“, на тема „Избор на система за мониторинг на откоси в рудник „Ада тепе“, Крумовград“, представена от инж. Делчо Делчев и инж. Иван Георгакиев. Презентация „Хронология на периодичния печат на българските минни специалисти до 1946 г.“, изнесе доц. д-р инж. Иван Митев, управляващ редактор на списание „Минно дело и геология“. Пред многобройната аудитория той каза: „Надявам се след ретроспекцията, която ви представих да сте осъзнали, че написаното в нашето издание, освен че е трибуна на минните специалисти, има и друг аспект – то се превръща в летопис на бранша с над 75-годишна история“. Участниците в конференцията получиха и фототипно издание на бр. 5 от издаваното в периода 1935 – 1939 г. списание „Трудове върху подземните богатства и минната индустрия на България“.

Освен докладите и презентации, участниците бяха заинтригувани от фирмените изложители -„Дънди Прешъс Металс“, Haver Niagara GmbH, Германия и „ВиаКон България“ ЕООД, които представиха свои постижения на специално организирани щандове.

Участниците в конференцията бяха единодушни за благотворното влияние на тази форма на общуване, защото практиката показва, че обмяната на идеи на тези колегиални срещи води до правилното им насочване и усъвършенстване впоследствие. Възможността да се проследят синтезирано проектирани, реализирани и анализирани решения, методи и системи в областта на геомеханиката дава насоки на присъстващите специалисти да намерят най-точните решения на своите задачи.

Успешното провеждане на X Международна конференция по геомеханика е подпомогнато от спонсорите на конференцията: златен – „Дънди Прешъс Металс“; сребърен – „Геотехмин“ ООД, „Елаците-Мед“ АД „Геотрейдинг АД“, „Геострой“ АД и бронзов за „Асарел Медет“ АД. В края на конференцията на представителите на фирмите-спонсори бяха връчени плакети за заслуги към НТС по МДГМ.
Всички доклади, изнесени на конференцията бяха събрани в сборник, специално отпечатан за форума и бяха на разположение и в дигитален вид на диск. Участниците си пожелаха до нови срещи през 2024 г. на единадесетото издание на конференцията по геомеханика.

Научно-техническият съюз по минно дело, геология и металургия ви предоставя достъп до Сборника с доклади от X Международна конференция по геомеханика.

mdg-magazine.bg © 2022. Всички права запазени.