Доц. д-р инж. Аспарух Камбуров[en:]Assoc. Prof. Asparuh Kamburov Articles

МНОГОЦЕЛЕВИ ГЕОИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“
Бр. 7/2019 г. Резюме Тази публикация описва разработването на университетски ГИС портал и уеб приложение, което позволява качване на граници на планираните проучвателни зони (в различни ГИС формати) и анализ на евентуални конфликти със съществуващите санитарно-охранителни зони. Всички услуги са създадени с продуктите ESRI Enterprise 10.7.1. (Server, Portal, Datastore, Pro и Web AppBuilder), лицензирани от […]
Уеб-базирана гис за управление на данните от учебнитe практики в специалността „маркшайдерство и геодезия“
Бр. 8-9/2017 г.   В статията са представени основните дейности и резултати от проект на тема „Създаване на учебно-изследователска ГИС за събиране, управление и комплексен анализ на измервания и резултати от учебната практика по опорни геодезически мрежи и ГНСС”. Използването на геоинформационни технологии за повишаване качеството на тази учебна практика е иновативен и досега все […]