Skip to content Skip to footer
 1. Награда за постигнати най-високи годишни резултати в минерално-суровинната индустрия
 • „Горубсо – Мадан“ АД с изпълнителен директор инж. Сергей Атанасов за постигнат ръст на производството през 2019 г. спрямо 2018 г. 2,27%.
 1. Награда за иновации
 • „Елаците – Мед“ АД с изпълнителен директор инж. Драгомир Драганов за проект Разработване на оптимално календарно развитие чрез специализиран минен софтуер за стратегическо минно планиране на “HxGN”, “MinePlanTM 3D”, използван в условията на Рудник “Елаците”
 1. Награда „Безопасност и здраве“ – за постигнат нулев трудов травматизъм през 2019 г., удостоверено с документ от Националния осигурителен институт
 • „Асарел-Ремонт“ ООД с управител г-н Иван Игнатов
 1. Награда „Грижа за природата“ – за липса на нарушения и санкции във връзка със спазване на екологичните норми през 2019 г., удостоверено с документ, от РИОСВ
 • Асарел – Медет АД с изпълнителен директор инж. Делчо Николов.
 1. Награда за социално-отговорна кампания на дружество от минерално-суровинния бранш
 • „Асарел-Медет“ АД с изпълнителен директор инж. Делчо Николов за проект Подкрепа на местни предприемачески проекти“
 • „Геотехмин“ ООД с управител проф. дтн инж. Цоло Вутов за проект „Благотворителна кампания “Българските добродетели”
 1. Награда за активно участие в Национална дарителска кампания за подпомагане справяне с епидемията от COVID-19
 • „Асарел-Медет“ АД с изпълнителен директор инж. Делчо Николов;
 • „Геотехмин“ ООД с управител проф. дтн инж. Цоло Вутов;
 • „Дънди Прешъс Металс“ ЕАД с изпълнителен директор д-р инж. Илия Гърков;
 • „Минстрой Холдинг“ АД с председател на Съвета на директорите проф. дтн инж. Николай Вълканов.
 1. Награди за принос към българската минерално-суровинна индустрия – грамота за годишнини на активни членове на БМГК
 • 70 години „Горубсо-Мадан“ АД
 • 55 години „Асарел-Медет“ АД
 1. Персонални награди за принос към минерално-суровинната индустрия (юбилеи на ръководители на дългогодишни и активни членове на БМГК и на членове на постоянни комисии на БМГК за дългогодишно и активно участие в организационния живот на Камарата)
 • Андрей Делчев („Андрей Делчев и партньори“) – 60 г.
 • Кети Кирова (Елаците-Мед“ АД) – 60 г.
 • Станчо Станчев (главен редактор на в. „Рудничар“) – посмъртно
 1. Награда за най-добър студент на МГУ „Св. Иван Рилски“
 • Мая Минкова (специалност „Биотехнология“, ІІІ-ти курс, успех мн. добър 5,33) – награда на БМГК;
 • Иван Чаушев (специалност „Хидрогеология и инженерна геология“, ІV-ти курс, успех мн. добър 5,20) – награда на „Минстрой Холдинг“ АД;
 • Даниел Янчев (специалност „Разработване на полезни изкопаеми“, ІІ-ти курс, успех мн. добър 5,10) – награда на Фондация „Асарел“.
 1. Награда за обективно и последователно отразяване на бранша
 • Йовка Николова – в. „Старозагорски новини“

 

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.