Skip to content Skip to footer

Д-Р ИНЖ. КРЕМЕНА ДЕДЕЛЯНОВА БЕ ИЗБРАНА ЗА ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ

Редакционният съвет и екип на списание „Минно дело и геология“ поздравяват д-р Кр. Деделянова по случай избирането ѝ за зам.-председател на ФНТС. Уверени сме, че този избор се дължи на доказана компетентност, на познания и умения, на изградено добро име и авторитет сред членовете на Федерацията.
Убедени сме, че председателят на нашия научно-технически съюз ще оправдае засвидетелстваното ѝ доверие и ще вложи целия си ентусиазъм за постигането на поставените цели и задачи пред ФНТС. Пожелаваме на д-р Кремена Деделянова здраве и ползотворна работа!

На 17 септември 2020 г. в Националния дом на науката и технигата, гр. София се проведе Отчетно-изборно общо събрание на Федерацията на научно-техническите съюзи в България. Досегашният Управителен съвет бе освободен поради изтичане на мандата и бе избран нов в състав от 47 члена. На свое заседание новият Управителен съвет избра за председател на ФНТС проф. дтн Иван Ячев – член на УС на ФНТС и председател на Съюза по електроника, електротехника и съобщения и заместник-председатели: д-р инж. Кремена Деделянова – член на УС на ФНТС и председател на Научно-технически съюз по минно дело, геология и металургия и инж. Лилия Смедарчина – член на УС на ФНТС и председател на Български съюз на стандартизаторите.

Д-р инж. Кремена Деделянова е минен инженер-обогатител. Завършила е Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ със специалност „Обогатяване на полезни изкопаеми“. През 1994 г. участва в организацията и подготовката на Световния минен конгрес, проведен от Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия в съорганизация с университети и минни компании.

През 2004 г. защитава дисертация на тема „Виброакустични изследвания в колонна флотационна машина с вибрационен диспергатор на въздух“ и е получила образователната и научна степен „доктор“ в катедра „Минерални технологии“ на МГУ „Св. Иван Рилски“. Има 53 научни публикации в областта “Обогатяване на полезните изкопаеми”, разглеждащи въпросите по трошене, смилане, флотация и моделиране, представени на балкански и световни форуми и участие в колективна монография. Специализирала е в чужбина и у нас по нерудни изкопаеми, фирмена организация и финансов мениджмънт и др. Била е член на научните комитети и рецензент на редица международни конгреси и симпозиуми.

В периода 2003 – 2005 г. е работила последователно в НТС по машиностроене и в организационния отдел на ФНТС. Тя е част от инициативния комитет за създаване на Съюза на европейски млади инженери в България към ФНТС и присъединяването на ФНТС към организацията Европейски млади инженери. Организатор е на 15 национални младежки научно-практически конференции и на три международни конференции на младите инженери в периода 2003 – 2018 г. От 2006 г. е председател на Комисията за работа с младежта към УС на ФНТС.

В периода 2005- 2019 г. е главен секретар на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия, а от май 2019 г. е председател на НТС по МДГМ.

Член е на Международ ния организационен комитет на Световния минен конгрес. Член е на редакционния съвет на списание „Минно дело и геология“.

В периода 2004-2018 г. е член на УС на Европейски млади инженери.

Наградена е със Златна значка на ФНТС и Златен медал „Проф. Асен Златаров“ на ФНТС. Почетен член на НТС по МДГМ.

В-к НО, ФНТС в България

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.