Skip to content Skip to footer

СТУДЕНТИТЕ ВЪВ ВАЖНИ ЗА СТРАНАТА НАПРАВЛЕНИЯ ЩЕ ПОЛУЧАВАТ ДОПЪЛНИТЕЛНА СТИПЕНДИЯ

Стипендия от 100 лева месечно ще се отпуска на студентите, завършили училище с високи резултати на държавните зрелостни изпити и избрали да следват в професионални направления, които са важни за българската икономика. Сред тях са педагогически, физически, химически и инженерни науки. Решението на Министерския съвет предвижда тази стипендия да се отпуска на студенти, които са сред първите 10 процента с най-високи оценки на изпита по БЕЛ за страната, а на втория ДЗИ резултатите им са над средните за страната. Стипендия ще получават и студентите, които са имали над средния за страната успех по БЕЛ и са сред 30-те % с най-високи резултати на втори ДЗИ по „Математика“, по „Физика и астрономия“ или по „Химия и опазване на околната среда“.

Условие за отпускане на стипендия е студентите да са избрали обучение по професионалните направления „Педагогика“, „Педагогика на обучението по…“, „Машинно инженерство“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Енергетика“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“, „Материали и материалознание“, „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми”, „Металургия“, „Химични технологии“, „Общо инженерство“. По 100 лева ще могат да получават и студентите, които се обучават и по защитената специалност „Хидростроителство“ от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“.

Тази стипендия ще бъде допълнителна към другите две, които и сега могат да получават от съответното висше училище – за успех и доход, както и за отличен успех, при условие че се обучават в едно от 36-те приоритетни професионални направления. Сред тя освен природни науки, математика и информатика има и хуманитарни като „Филология”, „История и археология”, „Философия” и „Религия и теология“. Размерът на тези две стипендии варира от 70 до 150 лева, като сумите се определят според правилата на съответното висше училище.

Правителството реши още да бъдат освободени от такси за обучение новоприетите студенти от българската диаспора в Албания, Косово, Молдова, Северна Македония, Украйна и Сърбия. Те ще получават и стипендия от 240 лева през първата година на следването си, а през следващите години, при условие че имат успех над 4.00. Друга промяна предвижда, когато в образуването на състезателния бал при кандидатстване участва оценката от държавния зрелостен изпит по български език и литература, но в дипломата за средно образование на кандидата няма такава. По решение на Академичния съвет на висшето училище и за отделни специалности, вместо нея за балообразуваща да бъде взета оценката от държавен зрелостен изпит по съответния чужд език, изучаван в държавата, и оценката от успешно положен тест по български език. Това ще важи за кандидат-студенти, които през последните 3 години на обучението си са били ученици в чуждестранни училища.

Следващо решение на правителството предвижда увеличаване на средствата за издръжка на студентите във висшите училища, които подготвят кадри, необходими на пазара на труда и по професии, за които се очаква бъдещ недостиг. Сред тях са педагогическите професионални направления, както и математически, компютърни инженерни, природни и аграрни науки. Увеличават се средствата и за студенти в някои хуманитарни науки, сред които “Филология”, “История и археология”, “Философия”, “Религия и теология”, “Психология”, “Социални дейности”, “Право” и др.

ИЗТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

https://mon.bg/bg/news/3843

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.