Skip to content Skip to footer

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ, ПОЛУЧАВАНИ ЧРЕЗ ОБРАБОТКА НА ИЗОБРАЖЕНИЯ ОТ БЕЗПИЛОТНО ВЪЗДУШНО ЗАСНЕМАНЕ В ОТКРИТ РУДНИК

д-р инж. Наталия Александрова, инж. Сергей Михалев
ABSTRACT

Настоящият доклад е фокусиран върху широко използвани методи за разработване на 3D модели по данни на БЛА с помощта на няколко фотограметрични софтуерни продукти. Изследванията са извършени върху обект, който е в начален етап на подготовка за открит добив. Крайните резултати са получени чрез сравняване на данни от обработка с различни фотограметрични програми и тези, получени с традиционната проучвателна технология. Беше направена оценка на разхода на време във връзка с проучвателните методи за 3D моделиране – за събиране на данни, обработка на данни и получаване на крайния продукт – цифров повърхностен модел/цифров височинен модел (DSM/DEM) и генериран фотограметричен ортофото образ.

KEYWORDS

цифрова фотограметрия, БЛА, DSM/DEM, ортофото, фотограметричен софтуер, обемни изчисления

REFERENCES

1.    Калчев. И. (2018). Анализ и оценка на резултати от приложение на безпилотно въздушно фотограметрично заснемене за определяне на обеми, Геодезия, картография, земеустройство, кн. 3-4, стр. 34-41.
2.    Rozanski. Z., Konior. J., Balcarczyk. L. (2019). Testing the in situ Bulk Density of Mining Waste Stored in Dumping Grounds, Polish Journal of Environmental Studies, vol.28, pp.1347-1354
3.    www.pix4d.com
4-    www.agisoft.com

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.