Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА МИНЕРАЛНОСУРОВИННИЯ ОТРАСЪЛ ВЪРХУ ЗЕМИТЕ И ПОЧВИТЕ. ПОСЛЕДВАЩО УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ

Доц. д-р инж. Павел Павлов
ABSTRACT

Работата на минералносуровинния отрасъл оказва отрицателно въздействие върху промишлените терени, почвите и поземлените ресурси. В статията е извършен кратък обзор на въздействието на миннодобивната дейност и преработката на суровини върху баланса на екосистемите в България. Посочени са задължителните мерки за ограничаване или преодоляване на деградационните процеси на земите и почвите. Цитирано е законодателството, което е пряко свързано с опазването и рекултивацията на засегнатите терени. Посочени са добрите европейски практики. Разработени са възстановителните и рекултивационни дейности след прекратяване работата на минни дружества, занимаващи се с открит и подземен добив, както и мерки за устойчиво управление. Посочени са начините за възстановяване на промишлените площадки и подготовката им за повторно ползване. Разработени са редица технологични решения за възстановяване и рекултивация на нарушените и замърсени от добива и преработката на полезни
изкопаеми – терени и почви.

KEYWORDS

устойчиво управление, баланс на екосистемите

REFERENCES

1. Павлов, П., Л. Тотев. Воздействие добычи руды на баланс экосистем. 2010. „Неделя горняка“, МГГУ, Москва, Русия.
2. Banov, M., V. Tsolova, P. Ivanov, M. Hristova. 2010. Anthropogenically Disturbed Soils and Methods for Their Reclamation. Agricultural Science and Technology, vol. 2, No 1, 33-39.
3. Банов, М., Л. Мишева, Б. Георгиев. 2007. Методична основа за рекултивация на сгуроотвали от района на “Марица-изток”. В: Сборник научни доклади от международна конференция “60 години Институт по почвознание “Никола Пушкаров”. Почвознанието – основа за устойчиво земеделие и опазване на околната среда”. 13-17 май 2007. ISBN 978-954-749-072-7. ПъблишСайСет – Еко. София. с. 514-519.
4. Закон за опазване на земеделските земи, ДВ, бр. 35/24.04.1996 г.
5. Правилник прилагане на закона за опазване на земеделските земи, ДВ, бр. 84/04.10.1996 г.
6. Закон за опазване на околната среда, Обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г.; попр., бр. 98 от 18.10.2002 г.; изм., бр. 86 от 2003 г.; доп., бр. 70 от 2004 г.; доп., бр. 74 от 2005 г. – в сила от 01.01.2006 г.; изм. и доп., бр. 77, изм. бр 88, бр. 95, бр. 105/2005 г., изм. ДВ бр. 30/2006 г.
7. Закон за почвите, Обн. ДВ. бр.89 от 6 Ноември 2007 г.
8. Закон за горите и правилник за неговото прилагане, ДВ, бр. 125/29.12.1997 г.
9. Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи и оползотворяване на хумусния пласт, ДВ бр. 89/1996 г., изм. ДВ. бр. 30/22 Март 2002 г..
10. Наредба № 7/25.05.1992 г. за хигиенни изисквания и здравна защита на населението.
11. Инструкция РД-00-11/1994 на МЗ.
12. Закон за устройство на територията, ДВ, бр.1/2001, изм. доп. ДВ., бр. 65/2004.
13. Наредба № 2/2003 за реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на националните, регионалните и областните планове и програми за развитие, устройствените планове и техните изменения.
14. Наредба № 3/2003 за норми относно допустимото съдържание на вредни вещества в почвата.
15. Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, ДВ, бр. 25/2003 г. ПМС №59/2003.
16. Закон за подземните богатства, ДВ 23/ 1999 г.
17. Драганов, Л., П. Павлов, Д. Тондера. Основни проблеми при хидравличното запълване на подземни пространства с отпадъчни материали. Списание „Минно дело и геология“, бр. 1/2007 г., с.23-26.
18. Л. Драганов, П. Павлов. Рационални елементи в конструкцията на покриващите и дънни изолиращи прегради на отпадъчни насипища. Списание „Минно дело и геология”, бр. 4/2001 г.

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.