Skip to content Skip to footer

Author

Brief info

Венелин Христов Велев завършва СУ „Кл. Охридски” („геолог-палеонтолог”) и аспирантура в Московския държавен университет (катедра „Геология и геохимия на изкопаемите горива”), а се хабилитира от Института по океанология на БАН (ст.н.с.). Започва професионална работа от 1960 г. в „Предприятие за геоложки проучвания и картиране” (София), продължава в звена на Комитета по геология и минерални ресурси (Тематична група, ГПЛИ, НИПИ, „Геология и Геофизика” АД) и като експерт на МОСВ. В определени периоди преподава в СУ и МГУ. Изследва предимно научни и научно-приложни аспекти в сектора на изкопаемите горива (природен газ, нефт, твърди битуми, битумолити и въглища) в различни райони на страната (включително и дълбоководните сапропели в Черно море). От 2010 г. популяризира видовете нетрадиционни източници на въглеводороди в България („черни аргилити”, „плътни резервоари” и „въглищен метан”). Публикува научни и научно популярни статии, главно в български периодични издания (над 300 заглавия) и сътрудничи на списание „Минно дело и геология” повече от 20 години. Участвал е в няколко колективни тематични сборници с обобщителен характер по територията на България и акваторията на Черно море. В. Х. Велев е консултирал няколко чуждестранни компании с интерес към българските източници на нефт и газ (традиционни и нетрадиционни), но никога не е работил извън пределите страната.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ПРОУЧВАТ СЕ ГАЗОХИДРАТНИ НАХОДИЩА ПОД ДЪЛБОКИ ОКЕАНСКИ ВОДИ ЩЕ ИМАМЕ ЛИ „СОБСТВЕН ДОБИВ” ОТ НАХОДИЩАТА В ЧЕРНО МОРЕ?
- ПРИРОДЕН ГАЗ, НЕФТ И БИТУМИ ОТ ЗАПАДНО-ПРЕДБАЛКАНСКАТА НЕФТОГАЗОНОСНА ОБЛАСТ: РЕЗУЛТАТИ И ВЪПРОСИТЕЛНИ
- НЕФТЕНИ, МАЛТОВИ И АСФАЛТОВИ ПРОЯВИ В ГОРНОПАЛЕОЗОЙСКИ И ДОЛНОТРИАСКИ ЗАДРУГИ ОТ СОНДАЖ Р-1 НОВАЧЕНЕ (СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ)
- НЕОТЕКТОНИКА В ЮГОЗАПАДНАТА ЧАСТ НА МИЗИЙСКАТА ПЛАТФОРМА С ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА ПЕТРОЛНАТА ГЕОЛОГИЯ НА БЪЛГАРИЯ
- БЪЛГАРИЯ ДО ПРОЕКТА „ТРИ МОРЕТА“ И СОНДАЖИТЕ НА ТУРЦИЯ В ЧЕРНО МОРЕ
- ПО ДИРИТЕ НА НЕФТЕНИТЕ ВЪГЛЕВОДОРОДИ В СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ
- ИЗКОПАЕМИТЕ ГОРИВА ОСТАВАТ ЗАДЪЛГО В ЕНЕРГЕТИКАТА И СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА
- ДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ БЕЗСРОЧНИЯ МОРАТОРИУМ ВЪРХУ ХИДРАВЛИЧНОТО НАПУКВАНЕ НА СКАЛИ-ИЗТОЧНИЦИ НА ВЪГЛЕВОДОРОДИ В БЪЛГАРИЯ
- КОЛКО СЕ ОКАЗАХА ДОКАЗАНИТЕ НИ ВЪГЛЕВОДОРОДНИ ЗАПАСИ?
- ОТ ГЕОДИНАМИКАТА ДО ПОВЪРХНОСТНИТЕ ЛАНДШАФТИ И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ ОТ ЧОВЕЧЕСТВОТО

Contact me    Show CommentsClose Comments

    Leave a comment

    mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.