Skip to content Skip to footer

Author

Brief info

Д-р инж. Георги Дачев е главен асистент в катедра „Подземно разработване на полезни изкопаеми“ при МГУ „Св. Иван Рилски“. Освен с преподавателска дейност, професионалният му опит е свързан с участие в научноизследователски колективи в направления скална механика и приложна механика на скалните масиви. Завършва паралелно две бакалавърски специалности в МГУ „Св. Ив. Рилски“ по „Маркшайдерство и геодезия“ и „Разработване на полезни изкопаеми“ впоследствие с отличие се дипломира като магистър в специалност „Подземно разработване на полезни изкопаеми“, а от 2016 г. е доктор. Притежава професионален опит в лабораторните и полеви скално-механичните изследвания, изследването на структурната нарушеност на скални масиви, работа с класификационните оценки за подземни минни обекти и подземни съоръжения и свързаните с тях методи за мониторинг.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- АНАЛИЗ НА ГЕОМЕХАНИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ИЗОЛИРАНИ МЕЖДУКАМЕРНИ ПОДДЪРЖАЩИ ЦЕЛИЦИ

Contact me    Show CommentsClose Comments

    Leave a comment

    mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.