Skip to content Skip to footer

Author

Brief info

Д-р инж. Иван Калчев е завършил средното си образование по специалността „Геодезия, фотограметрия и картография“ през 1986 г. в Строителния техникум „Христо Ботев“ - София. През 1993 г. завършва същата специалност в Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). През 2002 г. защитава пред Висша атестационна комисия (ВАК) към Министерски съвет на Р.България дисертация за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по обща, висша и приложна геодезия на тема „Моделиране и мониторинг на инженерна инфраструктура в промишлени предприятия чрез географска информационна система“. От 1995 до 2007 г. заема длъжността ръководител група „Геодезия и кадастър“ в АЕЦ „Козлодуй“, където внедрява съвременни геодезически и информационни технологии в областта на прецизните геодезически измервания за мониторинг на значими обекти и ГИС за надземната, наземна и подземна инженерна инфраструктура. От 2007 г. ръководи екипа на „ГЕО ПЛЮС“ ЕООД, като участва в проектирането и изпълнението на дейности за мониторинг на премествания и деформации на значими обекти в енергетиката и добивната промишленост като АЕЦ „Белене“, НХРАО „Радиана“, ТЕЦ „Марица Изток“ 2, хвостохранилище „Елшица“, райони на гр. Перник в обхвата на Мини Перник в ликвидация. От 2012 г. стартира прилагането на безпилотни летателни системи за въздушна фотограметрия, с което се явява един от пионерите във внедряването на тази технология в практиката на геодезистите в България. В периода 2007-2014 г. е избиран за зам.-председател, а от 2014 г. три мандата заема изборната длъжност председател на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България към Федерация на научно-техническите съюзи.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
-ГЕОДЕЗИЧЕН МОНИТОРИНГ НА ПРЕМЕСТВАНИЯ И ДЕФОРМАЦИИ НА ОБЕКТИ ОТ ИНЖЕНЕРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ПОВЪРХНОСТТА ЗА ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИТЕ ОТ ПРЕКРАТЯВАНЕ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА МИНИ „ПЕРНИК”

Contact me    Show CommentsClose Comments

    Leave a comment

    mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.