Skip to content Skip to footer

Author

Brief info

Гл. ас. д-р Лъчезар Георгиев е преподавател към катедра „Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ” в МГУ „Св. Ив. Рилски”. Автор е на над 25 научно -приложни статии и доклади в областта на разработването и експлоатацията на нефтени, газови и газокондензатни находища и е участвал в редица научно -изследователски проекти, национални и международни конференции, семинари и други форуми. Членува в „Българска асоциация Природен газ” и в Научно техническия съюз по минно дело, геология и металургия.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ПРИНЦИПИ И ПОДХОДИ ПРИ ИЗБОРА НА ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА МЕХАНИЗИРАНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НЕФТЕНИ СОНДАЖИ
- УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НЕФТЕНИ СОНДАЖИ С ДЪЛБОЧИННИ ЩАНГОВИ ПОМПИ
- ПРИНЦИПИ И ПОДХОДИ ЗА ХИДРАВЛИЧНО ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА СЪБИРАТЕЛНИ ТРЪБОПРОВОДИ ПРИ МНОГОФАЗНО ДВИЖЕНИЕ НА ФЛУИДИ

Contact me    Show CommentsClose Comments

    Leave a comment

    mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.