Skip to content Skip to footer

Author

Brief info

Проф. д-р инж. Николай Жечев е изтъкнат експерт и безспорен специалист в областта на надземното и подземното инженерство. Завършва УАСГ, спец. „ПГС“, профил „Конструкции“, а през 1988 г. след защита на дисертация получава научната степен „доктор“. През 2001 г. става „доцент“ по „Строителни конструкции“ в МГУ „Св. Иван Рилски“, а през 2003 г. придобива диплом за ОКС „магистър“ - минен инженер в същия университет. В периода 1990 - 91 г. специализира по мостове и тунели последователно в Санкт Петербург, Русия - ЛИЖТ и в ТУ на Копенхаген, Дания. Има богата и разнообразна практическа дейност - отначало като проектант в „МИНСТРОЙ“, след това като аспирант и асистент в УАСГ (1984 - 87 г.), гл. асистент във ВВТУ „Т. Каблешков (1987 - 90 г.) и в ТУ в гр. Тунис (1992 - 94 г.). От 2001 г. е доцент, а от 2013 г. заема академичната длъжност „професор“ в катедра „Подземно строителство“ към МТФ на МГУ „Св. Иван Рилски“ Проф. Жечев има над 120 публикации, а също монография и учебник. Всички те са в областта на геотехниката и подземното строителство и имат предимно научно-приложен и приложен характер. Има значителен брой реализирани конструкциите на надземни и подземни съоръжения и експертизи на аварийни ситуации. Собственик и управител е на фирма за проектиране на подземни и геотехнически строежи „Рафаил” ЕООД.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ОПТИМИЗИРАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ВЗРИВНИ РАБОТИ В ПОДЗЕМНОТО СТРОИТЕЛСТВО
- ОСОБЕНОСТИ НА КОНСТРУКТИВНИТЕ ПРОБЛЕМИ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТУНЕЛИ – ПЛАНИРАНЕ И МОДЕЛИРАНЕ
- ОСОБЕНОСТИ НА КОНСТРУКТИВНИТЕ ПРОБЛЕМИ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТУНЕЛИ – ГЕОЛОЖКО И КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ

Contact me    Show CommentsClose Comments

    Leave a comment

    mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.