Skip to content Skip to footer

Author

Brief info

Славчо Янев е дгн професор в Геологическия институт при БАН, понастоящем пенсионер. Той е автор на повече от 250 научни публикации (над 90 самостоятелни, останалите – в съавторство), свързани със седиментологията и палеотектониката на палеозоя в България, и на сравнения с различни области на света. Работил е в университетски и изследователски центрове в Германия, Испания, Франция, Италия, Австрия, Куба и Тунис. Негови трудове са публикувани в повече от 30 страни: България, Германия, Франция, Испания, Италия, Англия, Русия, САЩ, Япония, Белгия, Украйна, Полша, Чехия, Словакия, Сърбия, Гърция, Дания, Канада, Аржентина, Куба, Турция, Австрия, Индия, Унгария, Холандия, Швейцария, Тунис, Бразилия, Румъния, Египет и др. и в авторитетни международни издания като Tectonophysics; Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology; Journal of Earth Sciences, Пери-Тетиския атлас към Геоложката карта на света и дp. Той познава отлично палеозоя в повърхностните разкрития на територията на България, a в Мизийската област е документирал еднотипно всички прокарани сондажи, достигнали палеозоя. Тук се включва и значителна част от големия брой сондажи в карбона на Добруджанския басейн, даващи фациална характеристика на цялостния басейн. Славчо Янев е съавтор на 18 картни листа от геоложката карта на България в мащаб 1: 100 000.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- СЕДИМЕНТОЛОГИЯ И СТРАТИГРАФИЯ НА ДОЛНИЯ ПАЛЕОЗОЙ ОТ ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ
- МИКРОФАЦИАЛНИ ТИПОВЕ В КАРБОНАТНИТЕ ДЕВОНСКИ И ДОЛНОКАРБОНСКИ СЕДИМЕНТИ В СОНДАЖИТЕ В СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ

Contact me    Show CommentsClose Comments

    Leave a comment

    mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.