Skip to content Skip to footer

ЕКСПРЕСЕН АНАЛИЗАТОР ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЪГЛИТЕ НА ОТКОСИТЕ ЗА ЛИТОЛОЖКА РАЗНОВИДНОСТ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ПРОЦЕСА НА ОПТИМИЗАЦИЯ НА РУДНИК „ЕЛАЦИТЕ”

Инж. Ивайло Николов, Инж. Никола Тошков, Геол. Желязко Ялъмов, Инж. Любомир Свиленов
РЕЗЮМЕ

Ъгълът на откоса за отделна литоложка разновидност е важен входен параметър при проектирането на открити рудници. Той трябва да е оптимален и съобразен с приетия праг на сигурност. Настоящият доклад представя разработената методика за намиране на оптималния ъгъл на откоса за литоложка разновидност в софтуера UDEC, чрез програмния език FISH, приложен в условията на рудник „Елаците“. Разработеният програмен код извършва множество стабилитетни изчисления на автоматично генерирани геометрични конфигурации, зависещи от броя и височината на рампите, широчината на геотехническите площадки и междурамповия ъгъл. Оценява влиянието на подземните води в зависимост от дълбочината на водното ниво и вероятността за загуба на устойчивост, според вариацията на якостните параметри.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

устойчивост на откоси, оптимален ъгъл на откоса по литологии

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Hoek, Evert. 2007. Practical Rock Engineering.
2. Itasca Inc. 2018. Fish in UDEC 7.0.
3. Itasca Inc. 2018. UDEC 7.0 User’s Guide.
4. Read, John, and Peter Stacey, eds. 2010. Guidelines for Open Pit Slope Design. Collingwood, Vic: CSIRO Publ.
5. Rosenbleuth, E. 1981. Two-point estimates in probabilities. J. Appl. Math. Modelling 5, October, 329-335.

ИЗБОР НА ЗАЗЕМЯВАНЕ НА НЕУТРАЛАТА В МРЕЖИ СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ ЗА УСЛОВИЯТА НА ОТКРИТИТЕ РУДНИЦИ

доц. д-р инж. Кирил Джустров
РЕЗЮМЕ

В нашите мрежи за средно напрежение са намерили приложение и трите допустими начина на заземяване на неутралата. Най-често в откритите рудници още по времето на строителството е предвидена възможността за работа както с изолирана неутрала, така и за заземяването ѝ през активно съпротивление или през индуктивност. В статията се разглеждат предимствата и недостатъците на различните режими от гледна точка на безопасността и организацията на защитите от земни съединения.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

електробезопасност, еднофазни земни съединения, заземяване на неутралата

РЕФЕРЕНЦИИ

1. IEEE 142-2007 „IEEE Recommended Practice for Grounding of Industrial and Commercial Power Systems”

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ВОДНА МЪГЛА В ПРОВЕТРЯВАН ПЪТЕН ТУНЕЛ

проф. д-р инж. михаил михайлов, Инж. владислав стойков
РЕЗЮМЕ

Понастоящем съществува значителен интерес към системите за потискане на водна основа за пътни тунели. Особено в Европа акцентът изглежда е върху системите с водна мъгла, а не върху традиционните дренчерни системи. Проектирането на системи за противопожарна безопасност в пътни тунели е в процес на постоянно развитие и тунелните числени модели се използват все повече като усъвършенстван инструмент за вариантни изследвания. Анализът на разпространението на капките на водна мъгла с ниско налягане, дава основание да се представи съвременен модел за изследване и проектиране на системата за пожарна защита в пътни тунели. Моделът позволява проектиране на система за водна мъгла, работеща заедно с вентилационна система, което позволява оптимизиране на взаимодействието им. Основното предназначение на системите с водна мъгла е да не дават възможност на възникнал пожар в пътен тунел, да се развие напълно до максимална мощност. Ранното откриване на пожара трябва да гарантира инжектирането на водната мъгла да го ограничи по разпространение и по топлинна мощност, която може да постигне такъв пожар. Системите с водна мъгла по своята същност са ефективни в началните стадии на развитие на пожари в пътни тунели, включващи превозни средства.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

пожари в пътни тунели; стационарни пожарогасителни инсталации (FFFS); водна мъгла – класове и характеристики; двуфлуиден модел; аварийна вентилация

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Fire Protection of high-rise Buildings with Water Mist. UC LGN 23, June 2018, www.LocalGov.co.uc
2. EN14972-1:2020 The European watermist standard. Implementation date 30-th June 2021.
3. БДС EN 14972-1:2021. Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с водна мъгла. Част 1: Проектиране, монтиране, контролиране и поддръжка, публ.19.05.2021 г.
4. БДС EN 14972-3:2022. Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с водна мъгла. Част 3: Протокол от изпитване на системи с автоматични дюзи за офиси, училищни класни стаи и хотели, 20.01.2022 г.
5. DIRECTIVE 2004/54/EC on minimum safety requirements for tunnels in the trans-European road network, 18.7.2004.
6. Наредба № РД-02-20-2 от 21 декември 2015 г. за технически правила и норми за проектиране на пътни тунели, ДВ. бр.8 / 29.01.2019г.
7. NFPA 750 Standard on Water Mist Fire Protection Systems, 2019.
8. Абрамович, Г. Н. Теория турбулентных струи, Москва, эколит, 2011.
9. Маджирски В. Хр. Механика на флуидите. С., 1990.
10. Антонов, И. С. Приложна механика на флуидите. С., 2009, 2016.
11. Антонов, И. С. Въведение в теорията на двуфазови турбулентни течения. С., 2021.
12. Rein, Guillermo, Richard Carvel and José L. Torero, Approximate trajectories of droplets from water mist suppression systems in tunnels, International Water Mist Conference, London, September 23-24, 2009.
13. Crosfield R., Cavalo A., Collela F., Carvel R., Torero J.L., Rein G. Landing Distance of Droplets from Water Mist Suppression Systems in Tunnels with Longitudinal Ventiltion, Advanced Research Workshop on Fire Protection and Life Safety in Buildings and Transportation Systems, Santander, Oct.2009.
14. Hua J., Kumar K., Khoo B.C., Xue H., (2002), A Numerical Study of the Interaction of Water Spray with a Fire Plume, Elsiever, Fire Safety Journal 32, pp. 631-657.

ОПТИМИЗАЦИЯ НА УКРЕПВАНЕ НА ДЪЛБОК СТРОИТЕЛЕН ИЗКОП НА БАЗА ОБСЕРВАЦИОННИЯ МЕТОД

проф. д-р инж. Андрей Тоцев
РЕЗЮМЕ

Статията представя ролята на обсервационния метод, при контролиране поведението на укрепителни стени и възможностите за реализация на икономии или предотвратяването на аварии в процеса на изпълнението. Методът е нормиран в Еврокод 7 като един от определящите принципи на геотехническото проектиране и един от възможните подходите, при проверка на граничните състояния. Въпреки това приложението му в България в процентно отношение едва ли превишава 10-15% от реализираните обекти. Тук ще се покажат предимствата му, при използването на конкретен строителен обект.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

пилоти, мониторинг, анкери, дълбок изкоп

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Почвени анкери, А. Тоцев, 2019.
2. Ground movement control deep excavation, Antonio Gens, NZGS course, 2010.
3. Recommendations on excavation (EAB), 2008.
4. Terzaghi K., Peck R., Soil mechanics in engineering practice New York, London,Sidney, 1967.

ЧИСЛЕНОТО МОДЕЛИРАНЕ НА ГЕОТЕХНИЧЕСКИ ЗАДАЧИ – БЪДЕЩЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС

Доц. д-р инж. Иван Митев, инж. Владимир Пенев​
РЕЗЮМЕ

Целта на статията е да ви представим съвременните тенденции при проектирането на тунели и подземни конструкции. Поради липса на единни европейски ръководни принципи и стандартни за проектиране, чрез численото моделиране на геотехнически задачи свързани с проектирането и изграждането на подземни съоръжения от градската инфраструктура е единственият подход, с който валидираме националните стандарти, знания и опит. Тук условно сме представили работния процес, чрез решението на основната задачата, с която да опишем реалната физическа среда с достатъчна точност посредством числено моделиране на реалните условия. Основната цел е постигната, чрез геотехническото моделиране, което ни позволява математически да опишем свойства и поведението на физическата среда, което се доближава до реалните явления. Описвайки всеки етап на строителството, чрез изчислителния модел имаме възможността да бъдат валидирани и верифицирани всички предпоставките, които приемаме по време на инвестиционния процес. Статията разглежда съвременните тенденции и добри практики за числено моделиране при решаване на геотехнически задачи в сферата на подземните съоръжения.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

численото моделиране; геотехника; еврокод; подземни съоръжения; нов австрийски тунелен метод; тунелно пробивни машини

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Athanasopoulou, A., W. Bogusz, D. Boldini, M. Brandtner, R. Brierley, S. Dimova, G. Franzen, H. Ganz, U. Grunicke, N. Malakatas, A. Pecker, K. Roessler, A. Sciotti, A. van Seters, МL. Sousa. „Prospects for designing tunnels and other underground structures in the context of the Eurocodes”, European commission 2022, ISSN 1831-9424.
2. Pavlov, P., L. Totev, D. Tondera. Einsatz einer Tunnel-Bohrmaschine bei der Auffahrung des zweiten U-Bahn-Tunnels der Sofioter Metro. Scientific Reports on Resourse Issues 2012. Volume 2. Freiberg, Germany. ISSN 2190-555X. s. 228-234.
3. Павлов, П., Б. Борисов. Строителство на еднопътен метротунел по нов австрийски тунелен метод. Разширение на първи метродиаметър, София – участък от МС 13-19. 56-та международна научна конференция на МГУ. Свитък ІІ „Добив и преработка на минерални суровини”. ISSN 1312-1820. C. 93-96.
4. Проект за разширение на метрото в София, трета Метролиния – депо „бул. Ботевградско шосе – бул. „Владимир Вазов“ – централна градска част – жк „Овча купел“, първи етап – от km 4+320 (mc5) до km 11+966,34 Обособена позиция № 4 тунелен участък от стартова шахта km 11+966,34 до km 7+186,95 и от km 7+116,1 до km 4+950, включително реконструкциите на съществуващата инфраструктура и вентилационни уредби.” Подобект: междинна вентилационна и водоотливна станция в участък мс 12 – мс 14. 2018 г.
5. Жечев, Н. „Особености на конструктивните проблеми при реконструкция на тунели- геоложко и конструктивно обследване, сп. Минно дело и геология 11/ 2020, ISSN 0861 – 5713.
6. Жечев, Н. „Особености на конструктивните проблеми при реконструкция на тунели- планиране и моделиране“, сп. Минно дело и геология 12/ 2020, ISSN 0861 – 5713.
7. Балев, В. 3D Симулация при прокарване на тунел с помощта на 2d софтуер по метод на крайни елементи, сп. Минно дело и геология 5-6/2018, ISSN 0861 – 5713.
8. Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции – 1987 г. и последвали изменения.

ПОДЗЕМЕН ДОБИВ НА СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ

Инж. Надежда Стойчева, Доц. д-р инж. Петър Шишков
РЕЗЮМЕ

За традициите в подземният добив на оразмерени каменни блокове свидетелстват редица исторически документи, както и намерени древни добивни изработки по различни точки на света. Безспорен факт е, че към днешна дата откритият способ е най-популярната практика за добиване на скалнооблицовъчни материали. Една от основните причини за това е свързана с по-ниските производствени разходи при открита експлоатация отколкото при подземна. За по-ниската стойност допринася комбинация от геоложки и технически фактори – относително малката мощност на пластовете разкривка и преимущественото развитие на технологии, които често могат да се използват само на открито. Понастоящем, общите разходи за добивни дейности следва да бъдат преразгледани, поради нарастващия брой и видове ограничения през последните години. Във все повече държави възниква натиск, породен от екологичните и от техническите ограничения за намаляване броя на откритите кариери и за насърчаване на подземната експлоатация.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

добив на декоративен камък, подземен добив, скалнооблицовъчни материали, каменорезни машини, прецизни взривни работи

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Agus. M., A. Bortolussi, R. Ciccu, W. Cuccu, B. Grosso (2000) L’estrazione in sotterraneo dei blocchi di granito con tecnologie avanzate. In. Le cave di pietre ornamentali, GEAM, Torino, pp. 185-192.
2. Ferrero A.M., G. Iabichino (2003) Control and monitoring of stability conditions in dimen- sion stone exploitation: methods and instruments. In: Terezopoulos N., Paspaliaris I (eds) Dimension stone quarrying in Europe and stability of quarrying operations. OSNET, Athens, pp. 61-159.
3. Fornaro M., L. Bosticco (1999) La coltivazione in sotterraneo delle rocce ornamentali.Quaderno n. 22, GEAM, Torino.
4. Fornaro, M., Е. Lovera. (2004) Geological-Technical and Geo-engineering Aspects of Dimensional Stone Underground Quarrying. Robert Hack, Rafig Azzam, and Robert Charlier (Eds.): LNES 104, pp. 574–584. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
5. Mancini R., M. Cardu, M. Fornaro, E. Lovera (2001). Technological and Economic Evolu- tion of Diamond Wire Use in Granite or Similar Stone Quarries. In: 17th Mining Interna- tional Congress and Exhibition of Turkey, Ankara,
pp. 543-548.
6. Oggeri, C. (2002) Design methods and monitoring in ornamental stone underground quarry- ing. In: Baldassarre G., Fornaro M. (eds) Controllo ambientale delle attività di cava per lapidei ornamentali in importanti bacini estrattivi. GEAM, Torino, pp. 85-90.
7. Hristova, T. V., Iv. Mitev, V. Balev. Monitoring of geotechnical facilities through dlt solution, essays of mining science and practice III IOPscience https://rmget.com https://rmget.com/index.php/keynote-lectures.html, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, ISSN:1755-1307E-ISSN:1755-1315.
8. Балев, В., Г. Дачев, Ив. Митев. „Сравнителен анализ при определяне на едноосов натиск на скални образци чрез съпоставяне на лабораторни и „IN SITU“ методи“, VII International Geomechanics Conferense Varna, 2016 ISSN 1314-6467.
9. Балев, В. „3d симулация при прокарване на тунел с помощта на 2d софтуер по метод на крайни елементи» списание „Минно дело и геология“ ISSN 0861-5713 ISSN 2603-4549 (online) бр. 5-6/2018.
10. Копрев, И. Технология на добива на скалнооблицовъчни материали. ИК „Авангард прима“ София 2016. ISBN 978-619-160-597-2.
11. Крилчев А. И., Стоянчев Г. М.; „Рискове и тяхната оценка при системите с подетажно обрушаване 2015, Списание „Минно дело и геология“, бр 1-2, стр.47-50, ISSN 0861-5713.
12. Крилчев, А., М. Михайлов: „Изследвания за подобряване условията на труд в среди с високи температури“, Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“ – НВУ Васил Левски – 16-18 октомври 2013г стр. 125 – 136, ISB
13. Крилчев, А. „Нови решения за осигуряване на индивидуален температурен комфорт в условия на прегряващ микроклимат при подземния добив на полезни изкопаеми“, 65-та Международна научна конференция на МГУ „Св. Иван Рилски“ – 2022, стр. 30-35 ISSN 2738-8808 (print), ISSN 2738-8816 (online)
14. Павлов, П., М. Банов. Нарушения на околната среда, предизвикани от подземен добив на полезни изкопаеми. Списание „Минно дело и геология” бр. 7-8/2014. ISSN 0861-5713. с. 48-51.
15. Павлов, П., Ив. Митев, Л. Тотев. Определяне на еластичен и деформационен модул при строителство с натискова плоча. Сборник доклади по проект „Rifren”. ISBN 978-954-353-083-0. Издателска къща „Св. Иван Рилски”. Sofia 2007, с. 79÷83.
16. Презентация на „Скални материали” АД – Русе, (2022).

mdg-magazine.bg © 2023. Всички права запазени.