Skip to content Skip to footer

РАЗВИТИЕ НА МИННАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1990 – 2020 ГОДИНА: ОБЗОР

Проф. д-р Николай Щерев, доц. Вяра Милушева, доц. Петя Биолчева, доц. Ивайло Иванов, доц. Марин Гешков
РЕЗЮМЕ

Често добивната индустрия е подценявана както по отношение на приноса ѝ в икономиката, така и по отношение на перспективите за развитие. Въпреки това, минното дело и минната индустрия са в основата на растежа на българската икономика повече от 60 години и най-вече добивната индустрия е ключов фактор за развитието на икономиката в прехода – за последните 30 години. Независимо от ясно изразената зависимост на минната индустрия от темпа на икономическо развитие, тя може да се определи като един от секторите, които са водещи по отношение на: въвеждане на нови технологии; ръст на работната заплата; изпълнение на изискваният за безопасност на труда и опазване на околната среда; въвеждане на изискванията на кръговата икономика и правилата на корпоративната социална отговорност.
Настоящата статия разкрива отговорите на въпроса: как се променя минната индустрия отвътре, за да отговори на тези съвременни икономически, социални и политически предизвикателства. Представеният анализ обективно анализира данните от развитието на сектора от 1989 до 2019 г., вкл. по отношение на производство, инвестиции, труд и работна заплата и пр. На тази основа са направени необходимите обобщения и са очертани тенденциите в развитието на този сектор.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

добивна промишленост, България, индустриален растеж и развитие

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Авторски колектив (Любен Беров и Димитър Димитров – ред.), Развитие на индустрията в България, изд. Наука и изкуство, С., 1990 г.
2. Щерев Н. и колектив. Развитие на индустрията в България след 1989 г.: икономически, социални и политически ефекти, УИ Стопанство – УНСС, 2023.
3. НСИ, http/www.nsi.bg

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕФОРМАЦИОННОТО СЪСТОЯНИЕ НА МАСИВА С ЦЕЛ ОПАЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИ И НАДЗЕМНИ ОБЕКТИ ПРИ ПОДЗЕМНО РАЗРАБОТВАНЕ НА РУДНИ НАХОДИЩА ЗА УСЛОВИЯТА НА „ГОРУБСО-МАДАН” АД

Докторант инж. Десислава атанасова - венкова
РЕЗЮМЕ

Промените в деформационното състояние на масива, вследстlие развитието на минните работи, довеждат до необходимостта от изучаване и контролиране на деформационните процеси и опазване на различни подземни и наземни обекти от тяхното влияние. В участъците „Върба” и „Крушев дол”, на „Горубсо-Мадан” АД, с напредването и навлизането в дълбочина на минните изработки, се създават предпоставки за премествания на повърхността, както и на скалният масив. Отработените камери са с големи размери и водената експлоатация, в близост до капитални изработки, създава необходимост от наблюдения и анализ на състоянието на масива и съоръженията на повърхността. В доклада са представени изградените в гореспоменатите участъци наблюдателни станции. Извършени са началните маркшайдерски наблюдения, резултатите от които ще послужат за сравнение със следващите измервания. Въз основа на данните за реализирани пространствени премествания на наблюдаваните репери на земната повърхност и в подземните изработки ще се определя деформационното състояние на масива към различните моменти на провеждане на наблюденията.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

масив, деформационно състояние, деформационни процеси

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Върбанов, В., Изследване влиянието на подземните минни работи за деформиране на вертикални шахти, София. 1976.
2. Инструкция за изследване на деформациите на сгради и съоръжения, чрез геодезически методи, Комитет по архитектура и благоустройство- Главно управление по геодезия, картография и кадастър, 1980.
3. Турчанинов, И.А., М.А.Йофис, Э.В.Каспарьан, Основы механики горных пород, Ленинград, Недра, 1989.
4. Хрисчев, Г., Опазване на съоръженията и обектите от вредното влияние на подземните минни работи, „Техника”, София, 1978.
5. Цoнкoв, Aл., M.Бeгнoвcкa, Cлeдeнe ycтoйчивocттa нa cкaлния мacив чpeз мapкшaйдepcки измepвaния пpи дoбив нa oлoвнo-цинкoвa pyдa зa ycлoвиятa нa p-к „Kpyшeв дoл”, „ГОРУБСО – MAДAН” AД, VIII Meждyнapoднa кoнфepeнция пo гeoмexaникa, 2-6 юли, Bapнa, 2018 г.
6. Цoнкoв, Aл., М. Бeгнoвcкa, С. Пайталов, Peзултaти и aнaлиз нa eкcпepимeнтaлни изcлeдвaния чpeз мapкшaйдepcки измepвaния зa cлeдeнe уcтoйчивocттa нa cтeнaтa нa Xвocтoxpaнилищe „Лъки – 2 временно” към „Лъки Инвecт“ AД, IX Meждyнapoднa кoнфepeнция пo гeoмexaникa, 7-11 септември, Bapнa, 2020 г.

ВЛИЯНИЕ НА ВТЕЧНЯВАНЕТО НА ПОЧВИТЕ И ЛОКАЛНИТЕ ГЕОЛОЖКИ УСЛОВИЯ ВЪРХУ ЩЕТИТЕ ОТ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО В ТУРЦИЯ ОТ 06.02.2023 г. – ЧАСТ 1

гл. ас. д-р инж. Николай Милев, Инж. Хуан брионес
РЕЗЮМЕ

В първата част на доклада са представени членовете на екипа, посетените места, различните видове проучвания и основните цели на проведените изследвания. Разгледани са геоложките и топографски особености на посетените райони: насипно съоръжение, срутище Идили, свлачищата Ислахие и Тепехан и разлома в две локации – Чигли и Ислахие, като са описани нанесените от земетресението щети. Специално внимание е отделено на крайбрежния град Искендерун (в част 1) и на гр. Гьолбашъ (в част 2), където са идентифицирани разнообразни значителни щети вследствие на влиянието на земната основа и е определена собствената честота на почвения масив. Във втората част са анализирани и причините за напълно разрушените сгради в градовете Антакия и Кахраманмараш.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

втечняване, земетресение, геотехника, динамика на почвите, Турция

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Middle East Technical University. Preliminary Reconnaissance Report on February 6, 2023, Pazarcık Mw=7.7 and Elbistan Mw=7.6, Kahramanmaraş-Türkiye Earthquakes February 20, 2023. https://eerc.metu.edu.tr/en/system/files/documents/DMAM_Report_2023_Kahramanmaras-Pazarcik_and_Elbistan_Earthquakes_Report_final_ENG.pdf
2. Earthquake Engineering Research Institute, Geotechnical Extreme Events Reconnaissance Association. “February 6, 2023 Türkiye Earth-quakes: Report on Geoscience and Engineering Impacts”. https://learningfromearthquakes.org/ images/2023_02_06_nurdagi_turkey/GEER_2023_Turkey_Earthquake_FullReport_ReducedSize.pdf
3. Уеб семинари, организирани от Earthquake Engineering Research Institute. https://www.eeri.org/what-we-offer/webinars/16272-lfe-kahramanmaras-earthquakesreconnaissance-webinar-series
4. Turkey Accelerometric Database and Analysis System (TADAS) – https://tadas.afad.gov.tr/
5. Rojay, Bora, Ariel Heimann & Vedat Toprak (2001). Neotectonic and volcanic characteristics of the Karasu fault zone (Anatolia, Turkey): The transition zone between the Dead Sea transform and the East Anatolian fault zone, Geodinamica Acta, 14:1-3, 197-212, DOI: 10.1080/09853111.2001.11432444.
6. Özşahin, E. (2010). Antakya’da hatay yer seçiminin jeomorfolojik özellikler ve doğal risk açisindan değerlendirilmesİ. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 13 (23) , 1-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/baunsobed/issue/50236/647964
7. Özmen, Özgür Tuna et al. Microtremor Array Measurements for ShallowS-Wave Profiles at Strong-Motion Stations in Hatay and Kahramanmaras Provinces, Southern Turkey. Bulletin of the Seismological Society of America (2017),107(1): 445. https://doi.org/10.1785/0120160218
8. Ermini, L., Casagli, N., 2002. Criteria for a preliminary assessment of landslide dam evolution. In: Rybar, J., Stemberk, J., Wagner, P. (Eds.), Landslides. Proceedings 1st European Conference on Landslides 24–26 June 2002. Balkema, Prague, pp. 157–162.
9. Seed, H.B. and Idriss, I.M. (1971) Simplified Procedure for Evaluating Soil Liquefaction Potential. Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, ASCE 97, SM9, 1249-1273.
10. Idriss, I. M., and Boulanger, R. W. (2010). „SPT-based liquefaction triggering procedures.“ Report UCD/CGM-10/02, Department of Civil and Environmental Engineering, University of Cal Shear-wave velocity-based probabilistic and deterministic assessment of seismic soil liquefaction potential
11. Boulanger, R.W., and Idriss, I.M., (2014). CPT and SPT based liquefaction triggering procedures. Report No.UCD/CGM-14/01, Centre for Geotechnical Modelling, Department of Civil and Environmental Engineering, University of California, Davis, CA, 2 pp.
12. Kayen, Robert & Moss, R. & Thompson, Eric & Seed, Raymond & Cetin, Kemal & Der Kiureghian, Armen & Tanaka, Yasuo & Tokimatsu, Kohji. (2013). J.29 Shear-wave velocity-based probabilistic and deterministic assessment of seismic soil liquefaction potential. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering. 139. 407-419. 10.1061/(ASCE)GT.1943-5606.0000743.
13. Wu J, Seed RB, Pestana JM (2003). Liquefaction triggering and post liquefaction deformations of Monterey 0/30 sand under uni-directional cyclic simple shear loading. Geotechnical Engineering Research report no. UCB/GE-2003/01, University of California, Berkeley, CA

ОТ ГЕОДИНАМИКАТА ДО ПОВЪРХНОСТНИТЕ ЛАНДШАФТИ И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ ОТ ЧОВЕЧЕСТВОТО

Венелин Велев
РЕЗЮМЕ
КЛЮЧОВИ ДУМИ
РЕФЕРЕНЦИИ

1. Scar, S., V. M. Kawood, J. Chowdhtary, 2023. The day The Earth moved . – Reuters.com/graphics/turkey – quake/rupturegdpzqdzwwvw/
2. Черский, В. Н., Царев, В. П., Сороко, Т.И., Кузнецов, Е. В., 1985. Влияние тектоно-сейсмических процессов на образование и накопление углеводородов. – Новосибирск, „Наука“,
224 с.
3. Велев,В. Х., 2021. Неотектоника в югозападната част на Мизийската платформа с последствия за петролната геология на България. – Минно дело и геология, 2, 37-46.

МОДЕЛИРАНЕ НА СТАЦИОНАРНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ С ДЮЗИ ЗА ВОДНА МЪГЛА С НИСКО НАЛЯГАНЕ

Инж. Владислав Стойков, Проф. д-р инж. Михаил Михайлов
РЕЗЮМЕ

Настоящата разработка е с идея за проучване и моделиране на стационарни пожарогасителни инсталации (FFFS), работещи с вода с ниско налягане, за противопожарна защита в пътни тунели с водна мъгла. Изпитва се GW M5, която е компактна дюза за водна мъгла с ниско налягане, специално разработена за цялостна и локална употреба за защитни пожарогасителни системи с водна мъгла. Основното предназначение на системите с водна мъгла е да не дават възможност на възникнал пожар в пътен тунел да се развие напълно до максимална мощност. Да се осигури по възможност на аварирали транспортни средства в тунелната тръба да се отделят от останалия пътнико-поток, да бъдат локализирани и да се ограничи разрастването на евентуален пожар в рамките на авариралото транспортно средство. Действието на тези FFFS ще осигури безпроблемно придвижване на останалите участници в движението в тунела, както и ще предпази от прехвърлянето на пожара върху други транспортни средства. Системите с водна мъгла по своята същност са ефективни в началните стадии на развитие на пожари.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

пожари в пътни тунели; стационарни пожарогасителни инсталации (FFFS); водна мъгла – класове и характеристики; дюза за водна мъгла с ниско налягане; стенд за изпитване на дюзи

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Fire Protection of high-rise Buildings with Water Mist. UC LGN 23, June 2018, www.LocalGov.co.uc
2. EN14972-1:2020 The European watermist standard. Implementation date 30-th June 2021.
3. БДС EN 14972-1:2021. Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с водна мъгла. Част 1: Проектиране, монтиране, контролиране и поддръжка, публ.19.05.2021 г.
4. БДС EN 14972-3:2022. Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с водна мъгла. Част 3: Протокол от изпитване на системи с автоматични дюзи за офиси, училищни класни стаи и хотели, 20.01.2022 г.
5. DIRECTIVE 2004/54/EC on minimum safety requirements for tunnels in the trans-European road network, 18.7.2004.
6. GW Sprinkler A/S Kastanievej 15 DK-5620 Glamsbjerg Denmark CVR/VAT No: 31 79 65 12.
7. NFPA 750 Standard on Water Mist Fire Protection Systems, 2019.
8. NFPA 25 Standard on sprinkler inspection forms.
9. GW Sprinkler A/S SN010 1001D GW M5.
10. Антонов, И.С. Приложна механика на флуидите. С., 2009, 2016.
11. FFFS-EVS for Highway Tunnels – Literature Survey and Synthesis, January 2020. Доклад № FHWA-HIF-20-016.
12. PIARC, Fixed Fire Fighting Systems in Road Tunnels: Current Practices and Recommendations. Permanent International Association of Road Congresses, Technical Committee on Road Tunnel Operation, 3.3, 2016.
13. Михайлов, М., Д. Македонска. Изследавне на дюзи за пожарогасене с фино разпръсната вода в пътни тунели, топлотехника, Година Х, Книга 1, 2019, ISSN 1314-2550.

АНАЛИЗ НА РИСКА ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА МИННИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЧРЕЗ МЕТОДА НА РИСКОВИЯ ДИСКОНТОВ ФАКТОР

маг. инж. димитър шайков
РЕЗЮМЕ

Настоящата статия има за цел да изясни процесът на управление на риска в минните инвестиционни проекти, който е актуален поради своята значимост за бъдещата доходност и ефективност на инвестиционната дейност. Бъдещите резултати на инвестиционната дейност в минната индустрия съществено се влияят както от сътресенията в икономическата политика на страните, така и от многобройните фактори на външната и вътрешната инвестиционна среда. Голяма част от тях не зависят пряко от икономическите субекти, а също така икономическите явления и процеси са под въздействието на голям брой външни за инвеститора фактори.
Икономическата оценка и анализа на риска са основни елементи при анализа на инвестиционните проекти в минната индустрия. В тях значението на риска се обуславя от необходимостта от извършване на максимално точна оценка на риска и вграждане на отделните видове риск при определяне на рисковата дисконтна норма, с която се дисконтират (осъвременяват) очакваните нетни годишни парични потоци на инвестиционните проекти. Това води до определяне на рискова дисконтна норма, която да отразява очакваната бъдеща доходност на проектите, реализирани от инвеститора. Определянето на рисковата дисконтна норма се основава на метода на рисковия дисконтов фактор, познат още и като метод на натрупване на риска. На тази основа инвеститорът може да оцени реално привлекателността на инвестиционните проекти.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

анализ на риска, икономическа оценка, минни инвестиционни проекти, рисков дисконтов фактор

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Митев, В. Методика за икономическа оценка на възможностите за ефективно разработване на нови находища. І. Същност на разработената методика. Сп. „Минно дело и геология”, бр. 1, 2005, с. 19-22.
2. Митев, В. Методика за икономическа оценка на възможностите за ефективно разработване на нови находища. ІІ. Резултати от приложението на методиката в реални условия. Сп. „Минно дело и геология”, бр. 2/2005, с. 13-18.
3. Бранкова, Б., П. Златанов. Анализ на риска при икономическата оценка на минните инвестиции. Годишник на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, том 44, свитък IV, „Хуманитарни и стопански науки“, 2003, с. 35-39.
4. Митев, В. Оценка на запасите и ресурсите на находищата на полиметални руди. Годишник на МГУ „Св. Ив. Рилски”, т. 50, св. ІV, „Хуманитарни и стопански науки“, 2007, с. 53-58.
5. Radev, J. Economic analysis of investment projects in mining industry. Annual of University of Mining and geology “St. Ivan Rilski”, vol. 46, part ІV, “Humanitarian and Economic Sciences”, 2003, рр.49-54.
6. Митев, В. Видове риск и методи за оценка на риска при инвестиционните проекти в минния отрасъл. Годишник на МГУ „Св. Ив. Рилски”, т. 47, св. ІV „Хуманитарни и стопански науки“, 2004, с. 49-53.
7. Митев, В. Класификация на методите за оценка на инвестиционни проекти в минния отрасъл. Годишник на МГУ „Св. Ив. Рилски”, т. 46, св. ІV, „Хуманитарни и стопански науки“, 2003, с. 55-60.
8. Mitev, V. Management of the quantity and quality of the reserves and resources of ore deposits. Journal of Mining and Geological Sciences, Vol. 62, Number 4, 2019, p. 09-14.
9. Йорданов, М. Оценка на находищата на етап Pre-feasiility study и Feasibility study с анализ на паричните потоци, I част – Основни термини и понятия. Сп. „Минно дело и геология“, бр. 1/1998.
10. Митев, В. Управление на иновациите и инвестициите. Първо издание. София, „Авангард Прима”, 2014, 160 с

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.