ПАСИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА КИСЕЛИ РУДНИЧНИ ВОДИ
Бр. 10-11/2019 г. РЕЗЮМЕ Основен екологичен проблем в минно-добивната дейност e генерирането на отпадъчни води с високи киселинност и съдържание на тежки метали, радиоактивни и [...]
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО НА ЕКЗОГЕННИ УРАНОВИ ОРУДЯВАНИЯ (ПЯСЪЧНИКОВ ТИП) НА ПРИМЕРА НА ЯМБОЛ–ЕЛХОВСКИЯ СЕДИМЕНТЕН БАСЕЙН
Бр. 10-11/2019 г. РЕЗЮМЕ В статията са разгледани проучвателните дейности в района, който заема най-източните части на Горнотракийската низина в района на градовете Ямбол и [...]
ПОГРЕБВАНЕ НА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ В МНОГО ДЪЛБОКИ СОНДАЖИ
Бр. 10-11/2019 г. РЕЗЮМЕ В редица ядрени държави сондажното погребване се разглежда като алтернативен метод на минното геоложко погребване на РАО. С течение на времето, [...]
ПРИРОДЕН ГАЗ, НЕФТ И БИТУМИ ОТ ЗАПАДНО-ПРЕДБАЛКАНСКАТА НЕФТОГАЗОНОСНА ОБЛАСТ: РЕЗУЛТАТИ И ВЪПРОСИТЕЛНИ
Бр. 8-9/2019 г. ABSTRACT Обобщени са познавателни и практически резултати, добити след дългогодишна търсещо-проучвателна дейност на държавната геоложка служба в областта. Като разполага вече известни [...]
ИЗСЛЕДВАНЕ СВОЙСТВАТА И ПРИЛОЖИМОСТТА НА ТВЪРДИТЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ОТ ОТКРИВКАТА В МИНИ „МАРИЦА-ИЗТОК“ EАД КАТО ПЪТНОСТРОИТЕЛНА СУРОВИНА
Бр. 8-9/2019 г. Резюме В доклада са направени изследвания на свойствата на твърдите включения от откривката в мини „Марица-изток“ EАД с цел доказване на възможностите [...]
ПРИНЦИПИ И ПОДХОДИ ПРИ ИЗБОРА НА ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА МЕХАНИЗИРАНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НЕФТЕНИ СОНДАЖИ
Бр. 7/2019 г. Резюме Представена е същността и условията на приложимост на съществуващите технологии за механизирана експлоатация на нефтени сондажи. Разгледани са принципите и подходите [...]
ИНОВАЦИИ И ИНОВАЦИОННА АКТИВНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ДОБИВНИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА
Бр. 7/2019 г. Резюме Няма да сгрешим ако кажем, че иновациите са един от крайъгълните камъни за постигане на конкурентоспособност и основен фактор за трайно [...]
МНОГОЦЕЛЕВИ ГЕОИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“
Бр. 7/2019 г. Резюме Тази публикация описва разработването на университетски ГИС портал и уеб приложение, което позволява качване на граници на планираните проучвателни зони (в [...]
ТЕОРЕТИЧНИ РАЗЧЕТИ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА КИСЕЛИННИ И НЕКИСЕЛИННИ РАБОТНИ РАЗТВОРИ ВЪРХУ ПРИЗАБОЙНАТА ЗОНА НА ПЛАСТА
Бр. 6/2019 г. Статията е поместена на руски език ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ КИСЛОТНЫХ И НЕКИСЛОТНЫХ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ НА ПРИЗАБОЙНУЮ ЗОНУ ПЛАСТА Карибаев Аскар [...]