Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

СЪЗДАВАНЕ, РАЗВИТИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ГЕОТЕХНОЛОГИЧНИЯ МЕТОД ЗА ИЗВЛИЧАНЕ НА УРАН В БЪЛГАРИЯ

Инж. Тончо Колев Вълков, инж. Жельо Петров Желев, инж. Георги Иванов Ганчев, инж. Димитър Костадинов Василев
РЕЗЮМЕ

Посочени са разработените и реализирани технически и технологични решения в областта на геотехнологичния метод за извличане на уран в България през периода 1966 – 1992 г. Разгледани са конструкциите на експлоатационните сондажи, сорбционните инсталации, разхода на сгъстен въздух и др. Засегната е темата за съпътстващи производства, като по-подробно е разгледана разработената технология за извличане на алуминия от продуктивните разтвори и получаване на амониево-алуминиев сулфат. Описани са методите за съхраняване и увеличаване дебита на сондажите. В края на материала са разгледани темите за методите за рекултивация и мониторинга върху рекултивираните площи.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

извличане на уран, геотехнологичен метод,, рекултивация и ликвидация на отработени площи

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Бялий Ю.Ф., Билибин С.Н., Ст.Чонгаров,1988 г. Геофизични методи за определяне разпространението на сярнокиселите разтвори в продуктивния хоризонт.
2. Ал. Георгиев, Пл. Драгов,1988 г. Намаляване разхода на сгъстен въздух.
3. Д. Василев, Ал. Георгиев, В. Тикларов, Д. Димитров, Пл.,1988 г. Технология за съпътстващо производство на амониево алуминиева стипца.
4. Земцов, А. А., Б. Додов, Г. Дупчанов, Крайчев. Опыт востоновлении производителности геотехнологических скважин методом хидроимпулсной их обработки специалным гидроударником ГС–42.
5. Отраслова нормала за амониево-алуминиев сулфат, 1989 г.
6. Отчет за проведените опитни работи по увеличаване производителността на сондажите чрез пневмо-импулсна обработка,1989 г.
7. Предварителни проучвания за оценка на екологичния риск след спиране на експлоатационните участъци Тенево, Окоп – Хидрокомп ООД ,1994 г
8. В. Русев, В. Василев,1988 г. Рекултивация и естествена неутрализация на сярно-киселите разтвори в недрата на отработените експлоатационни блокове в Орловдолското рудно поле.
9. Хидроекологична оценка и прогноза за влиянието на урано-добива върху околната среда след прекратяване на производствената дейност на участък Дебър – Хидрокомп,1994.
11. Хидроекологична оценка и прогноза за влиянието на уранодобива след прекратяване производствената дейност на участък Царимир – СД ПИКС,1993 г
12. Радиоекологична оценка и прогноза за влиянието на уранодобива върху околната среда след прекратяване производствената дейност на у-к „Царимир“ – ИЯИЯЕ, 1995 г.
13. Становище на колектив с ръководител доц. Красимир Иванов, относно възможностите за рекултивация на площи върху които е извършвана производствена дейност от „Тракия РМ“ ООД, с. Момино.
14. Разработка на методите за рекултивация на нарушени терени от производствената дейност на ДСО „Редки метали“, ИППД Н. Пушкаров,1983 г.
15. Екологична експертиза и насоки за рекултивация на отработени блокове в р-к „Селище“, НИПИ Агролеспроект,1990 г.
16. Литологические, геологоческие, определении возможности разработки месторождение подземного выщелачивании, Москва – дисертация кгмн Лазар Кузманов,1974 г.
17. Отчет на Минно геотехнологичен комбинат за резултатите от извършените геологопроучвателни работи,1990 г.
18. Христо Марчев. Прокарване и съоръжаване на геотехнологични сондажи,1985.

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.