Skip to content Skip to footer

ПРОФ. Д-Р ЛЮБЕН ИВАНОВ ТОТЕВ: РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЯ „ИЗЧИСЛИТЕЛЕН МОДЕЛ ПРИ ОРАЗМЕРЯВАНЕ И ПРОКАРВАНЕ НА ПОДЗЕМНИ ИЗРАБОКИ” С АВТОР ГЛ. АС. Д-Р ИНЖ. ИВАН МИТЕВ

Рецензент: Проф. д-р Любен Иванов Тотев
ИЗДАНИЕ: „Изчислителен модел при оразмеряване и прокарване на подземни изработки"
АВТОР: ГЛ. АС. Д-р инж. Иван Стоянов Митев

Представеният ми за рецензиране труд „Изчислителен модел при оразмеряване и прокарване на подземни изработки” представлява завършен монографичен труд на автора гл. ас. д-р инж. Иван Митев. Конкретната изследователска и преподавателска дейност на авторът представя решаването на съществени проблеми ·. при оразмеряването и прокарването на подземни изработки.

С поставената цел в монографичния труд, автора представя комплексен подход за прокарване и проектиране на подземни изработки. Включени са разнообразие от използвани -научни методи и споделен опит от практиката. Въз основа на това автора. формулира изводи и предложения с теоретичен и приложен характер.

Избраната структура на монографията се обособява в пет части с· общ обем от 144 страници. В библиографската справка са цитирани 23 източника. В трудът са включени 67 фигури и 11 таблици.

В първата · част от монографията е обобщен световният опит за прилагане на различни подходи и методики за прокарване на подземни изработки. След което е предложена обща блок схема описващи етапите от процеса на проектиране на подземните изработки. В тази глава са представени основните стъпки преди създаването на изчислителен модел. Те включват технологични класификации на подземните изработки и скалният масив. Описани са и приложните технологии за прокарване на подземни изработки. В резултат на всичко описано до момента авторът е извел основните аспекти при определяне на проектната ситуация описваща условията, в които ще се прокарва подземната изработка.

След основните теоретични постановки за моделирането на подземните изработки във втората част е направен обзор на приложната геомеханика. Чрез представеното практическо значение на геомеханиката са установени вариациите в поведението на различните видове почви и скали при различни въздействия.

Третата част на предложената от автора структура обстойно разглежда въздействията на средата върху подземните изработки, чрез предизвикване на скален/земен натиск вследствие на прокарване на подземни изработки. Голямото разнообразие на причините, от които зависи скалния натиск и липсата на универсален метод за неговото определяне, авторът обобщава теоретични методи, характерни за вида на изработката и средата в която се прокарва.

Четвъртата част отразява преглед на методи за статически анализ на крепежните конструкции, приложими при прокарване на подземни изработки.

Изведени са аналитични и изчислителни модели за оразмеряване на крепежни конструкции.

В заключителната част са описани основните понятия при численото моделиране на подземни изработки и тяхното значение. Представен е конкретен алгоритъм за проектиране на подземна изработка, чрез определяне на напредъка, напрегнатото и деформирано състояние в системата крепеж/масив и оразмеряване на крепежа.

Монографичният труд “Изчислителен модел при оразмеряване и прокарване на подземни изработки” с автор гл. ас. д-р инж. Иван Митев е необходим и полезен за студенти, изследователи и професионалистите в сферата на подземното строителство. Като актуално научно изследване този труд ще има значимо теоретично и практическо приложение.

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.