Skip to content Skip to footer

Author

Brief info

Антонио Ангелов завършва висшето си образование в Университета по архитектура, строителство и геодезия, като магистър-инженер в специалността „Геoдезия, картография и кадастър”. През 2006 г. успешно защитава дисертация към УАСГ - ВАК в областта на изследването на деформации на язовирни стени и му е присъдена научната и образователна степен „доктор”. От 2012 г. е главен асистент, а от юни 2017 г. - доцент към катедра „Приложна геодезия” при Геодезическия факултет на УАСГ. През юни 2020 г. е избран за ръководител катедра „Приложна геодезия”. Към момента води курс лекции по „Инженерна геодезия” на студентите от специалност „Геодезия” и „Транспортно строителство“ в УАСГ, както и дисциплината „Прецизни инженерни геодезически работи” за специалност „Геодезия”. Работи в областта на приложната геодезия, инвестиционното проектиране, кадастъра, изследване на деформации. Научните интереси и публикации са в областта на изследване на деформации на инженерни съоръжения; автоматизирани системи за следене на деформации; прецизни инженерно-геодезически дейности в проектирането и строителството.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
-АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ДЕФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ В ИНЖЕНЕРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, СВЛАЧИЩА И ХВОСТОХРАНИЛИЩА

Contact me    Show CommentsClose Comments

    Leave a comment

    mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.