Skip to content Skip to footer

Author

Brief info

Вержиния Живкова Варийска е завършила ПУ ,,Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив с бакалавърска специалност ,,Химия“ и магистратура по специалност „Химия и екология“. От 2014 г. до момента работи в Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика към Българската академия на науките, където заема длъжността ръководител отдел. Интересите ѝ са свързани с мониторинга на нивата на замърсяване с устойчиви органични замърсители на голяма надморска височина. Тази тема е обект на непрекъснати проучвания, даващи гаранция за ранно оповестяване и контрол на концентрациите на химични замърсители в атмосферния въздух вследствие антропогенната дейност.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ИЗСЛЕДВАНЕ И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА УСТОЙЧИВИ ОРГАНИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ ОТ БАЗОВА ЕКОЛОГИЧНА ОБСЕРВАТОРИЯ „МУСАЛА”

Contact me    Show CommentsClose Comments

    Leave a comment

    mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.