Skip to content Skip to footer

Author

Brief info

Доц. д-р инж. Мартин Минков Бояджиев е завършва МГУ “Св. Ив. Рилски“ през 1993 г. със специалност „Техника и технология на сондирането“. През същата година постъпва на работа във фирмата „Проучване и добив на нефт и газ“ АД - Плевен на длъжност инженер-технолог по добив на нефт и газ. От 1996 г. и понастоящем е преподавател в МГУ „Св. Ив. Рилски, където последователно заема длъжностите асистент, ст. асистент, гл. асистент и доцент по направление „Транспорт и съхранение на нефт, газ и твърди минерални продукти“. От 2009 г. и досега съвместява преподавателската си дейност с отговорни ангажименти в компанията „Български газов център“ АД, на длъжност изпълнителен директор и в Сдружение „Клъстер природен газ“, където заема същата длъжност. През 1993 г., след завършен пълен курс на обучение в Европейския факултет към МГУ „Св. Ив. Рилски“, придобива допълнителна професионална квалификация по „Международно икономическо и научно-техническо сътрудничество“. Професионалните и научните интереси на доц. Бояджиев, обхващат различни аспекти на транспорта и използването на природния газ. В тази област е участвал в разработването на 5 изследователски проекти и е публикувал (самостоятелно или в съавторство) над 30 научни статии. Участвал е с доклади в 20 национални и международни форуми, 6 от които в чужбина. Членува в световната Асоциация на петролните инженери (SPE), Българска асоциация природен газ, Българска асоциация „Автомобили на природен газ“.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ПРИНЦИПИ И ПОДХОДИ ЗА ХИДРАВЛИЧНО ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА СЪБИРАТЕЛНИ ТРЪБОПРОВОДИ ПРИ МНОГОФАЗНО ДВИЖЕНИЕ НА ФЛУИДИ

Contact me    Show CommentsClose Comments

    Leave a comment

    mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.