Skip to content Skip to footer

MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE BULGARIAN CHAMBER OF MINING AND GEOLOGY

Brief info

Д-р Никола Вардев завършва висшето си образование по геология в Софийския университет „Св. Кл. Охридски” през 1978 г. Научната си кариера започва през 1980 г. като научен сътрудник в Научно-изследователски институт по полезни изкопаеми. През 1988 г. придобива научната степен доктор на геолого-минералогическите науки. Участва в редица национални и международни проекти, свързани с изготвяне на прогнозни карти на различни райони на България, с оглед прогнозиране на нови типове суровини. През периода 1990-1993 г. е консултант на ORGM – Национална геоложка компания на Алжир и участва в проучване и разработване на метални суровини в различни райони на Атласките планини – Северна Африка. През 1993-1996 г. е ръководител на направление „Метални полезни изкопаеми”, а по-късно и главен геолог във фирма „Софгеопроучване” – оператор на всички геологопроучвателни дейности в Западна България). През периода 1996-1999 г. д-р Вардев е изпълнителен директор в НИИ „ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА” АД – изпълнител на основните национални геолого-картировъчни и прогнозни изследвания на територията на България. От 1999 г. д-р Никола Вардев е управител на фирма „БН-Консулт-инжениринг“ ООД, специализирана в прогнозирането, търсенето, проучването и експлоатацията на минерални и скални суровини. От 2000 г.
д-р Н. Вардев е член на контролния съвет на Българската минно-геоложка камара, а от 2020 г. - член на управителния съвет на БМГК.

Contact me    mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.