Skip to content Skip to footer

Author

Brief info

Владимир Етов e ръководител на отдел „Екология” в „Мини Марица-изток“ ЕАД. Повече от 25 години професионалният му път е свързан с „Марица-изток“ и добре познава комплекса и неговите проблеми. Завършил е две магистърски степени по „Екология на селищни системи“ и „Агроинженерство-полевъдство“ в Аграрен университет - Пловдив. Притежава и следдипломна квалификация по „Търговско и европейско право“ в СУ „Св. Кл. Охридски“, както и множество квалификации и специализации. Одитор е по стандарта EN ISO 14001:20115. Професионалните му интереси са свързани с опазването и възстановяването на околната среда в района на „Марица-изток“. Участва в изработването и контрола на проекти, свързани с околната среда, вкл. и финансирани с европейски средства. Ръководил е и цялата дейност, свързана с отчуждаването и придобиването на имоти и сгради, необходими за дружеството, съгласно ЗДС, ЗОбС, ЗПБ, и др. Член е на комисията по околна среда в Българската минно-геоложка камара, както и тази към EURACOAL - Брюксел, както и на Европейската асоциация за въглища и лигнити. Познава много добре екологичното законодателство, свързано с рекултивацията и възстановяването на замърсени и нарушени терени, води, отпадъци и др.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ТЕХНОЛОГИИ ЗА БЕЗХУМУСНА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ В „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД ГР. РАДНЕВО

Contact me    Show CommentsClose Comments

    Leave a comment

    mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.