Skip to content Skip to footer

БЪЛГАРСКАТА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА УЧАСТВА В СКС КЪМ СЕКТОР „ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ“ НА БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА

Секторният консултативен съвет се създава във връзка с изпълнението на проект BG05M9OP001-1.013-0001-С01 „Развитие на националната система за оценка на компетенциите – MyCompetence“, с конкретен бенефициент Министерството на труда и социалната политика. Проектът надгражда постигнатото по проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” (ИСОК), реализиран от Българската стопанска камара, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на ЕС.
В предишния програмен период Българската стопанска камара изгради 20 секторни консултативни съвета, а в рамките на настоящия проект е предвидено изграждането на нови 5 съвета, един от които е този за сектор „Добивна промишленост“.
Пилотни предприятия и учредители на СКС „Добивна промишленост“ са: „Геопс-болкан дрилинг сървис“ ЕООД, Пловдив; „Евротест-контрол“ ЕАД, София; „Мини марица-изток“ ЕАД, Раднево; „Асарел-Медет“ АД, Панагюрище; „ГЕОТЕХМИН“ ООД, София; „Горубсо-мадан“ АД, Мадан; „Дънди прешъс металс челопеч“ ЕАД, Челопеч; „Елаците-мед“ АД, Мирково; „Каолин“ АД, Сеново; „Златна панега цимент“ АД, Златна панега; „Имерис минералс българия“ АД, Кърджали; минно-геоложки университет „Св. Ив. Рилски“, София; Национална агенция по професионално образование и обучение; Българска минно-геоложка камара.
За председател на СКС бе избран д-р инж. Иван Митев –
член на УС и изпълнителен директор на Българската минно-геоложка камара, а за референт – Деница Цветкова, административен секретар на БМГК.
Основна задача на секторните консултативни съвети е създаването и актуализирането на секторните компетентностни модели и тяхното прилагане:
– Организират и координират дейности по изготвяне на анализи за тенденциите в развитието на технологиите и техниката, прилагането на „най-добрите” достъпни технологии и влиянието им върху изискванията към компетенциите на работната сила в сектора;
– Създават специализирани експертни общности (от водещи мениджъри, технолози, експерти в областта на управлението на човешките ресурси, водещи оценители, аналитични специалисти от съответните технологични направления в сектора и др.), от които сформират експертните екипи за разработване и актуализиране на секторните компетентностните модели.
– Организират изготвянето на експертизи за перспективността на развитие на конкретните предприятия в сектора и възможностите за възникването на нови производствени структури, нови професии и длъжности и свързаните с тях компетенции;
– Прилагат или разработват препоръчителни секторни стандарти за изискванията към компетенциите на работната сила за определени значими за съответния сектор професии, съгласувано с интересите на пилотните предприятия;
– Създават стандартизирани класификатори и описания на компетенциите (базирани на чуждестранни и български системи), адаптират ги към българските условия с участие на експертни групи от всеки от пилотните сектори и по целесъобразност ги актуализират на определен период от време;
– Прилагат или разработват препоръки при определянето на индикатори за оценка компетенциите на работната сила за ключови длъжности, предназначени за заинтересованите предприятия от сектора и работата на оценителите в тях;
– Организират и координират провеждането на експертизи, анализи и прогнози за потребностите от работна сила по професии и длъжности (работни места) в сектора с използването на секторните компетентностни модели;
– Организират обсъждания, работни дискусии и изготвят проекто-становища за промяна в законовите и подзаконовите нормативни актове и документи, и ги изпращат по целесъобразност в националния съвет за оценка на компетенциите.
На заседанието си от 18.06.2018 г. СКС към сектор „Добивна промишленост“, въз основа на проведено проучване в сектора по метода Делфи, утвърди за разработване следните четири ключови длъжности:
– Началник, рудник;
– Главен инженер, добивна промишленост,
– Инженер, обогатяване на полезни изкопаеми;
– Ръководител група, добивна промишленост.
На утвърдените ключови длъжности ще бъдат разработени компетентностни профили, базирани в информационната система за оценка на компетенции MyCompetence.
БМГК, БСК

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.