Skip to content Skip to footer

ДОЦ. Д-Р КАЛИН РУСКОВ: РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЯТА „МЕТАЛОГЕНИЯ НА БЪЛГАРИЯ” С МЕТАЛОГЕННА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ В МАЩАБ 1:500 000 С АВТОРИ ПРОФ. ДГН ПЕТКО ПОПОВ И ДОЦ. Д-Р КАМЕН ПОПОВ

Рецензент: Проф. д-р КАЛИН РУСКов
издание: "Металогения на българия" с металогенна карта на българия в мащаб 1:500 000
Автор: проф. дгн петко попов, доц. д-р камен попов

През последните няколко десетилетия се появиха редица нови данни за геоложкия строеж, тектониката, магматизма и възрастта на скалите, и минерализациите попадащи на територията на нашата страна. Също така беше проведено ново геоложко картиране в М 1:50 000 в много райони на страната. В резултат на това се получиха множество нови данни за геологията и полезните изкопаеми. Монографията „Металогения на България11, с автори Петко Попов и Камен Попов, заедно с приложените „Металогенна карта на България в М 1:500 000″  и „Каталог на рудните находища и рудопроявления”, представят един съвременен, много добре илюстрован, поглед върху рудните находища, попадащи на територията на Република България. Авторите обобщават на едно място множество публикации и научни монографии, фокусирани върху рудните находища и рудопроявления. През последните няколко години бяха публикувани подобни обобщения за различни райони от страната, като това е първия труд обхващащ металогенията на цялата територия на България. Особен интерес представлява приложената металогенна карта на България в М 1:500 000, съставена върху геоложка основа на геоложката карта в М 1:500 000. На тази карта са показани 768 броя рудни находища и проявления, като по този начин се дава възможност разбираемо да бъде онагледен рудния потенциал на страната. В книгата са включени данни за геологията, възрастта на находищата, структурните особености и минералния състав на отделните находища и рудопроявления. Следва да се отбележи, че картата и каталогът на находищата са достъпни както на български, така и на английски език, което ги прави много по-достъпни за широк кръг читатели предвид засиления интерес на чужди компании към търсене и проучване на метални полезни изкопаеми на територията на Република България.

В текста на книгата, металогенните процеси в страната ни са разгледани във връзката им с различните геоложки процеси в определени палеотектонски условия. Разграничени са две металогенни епохи – Неопротерозойско-херцинска и Алпийска, които са в съответствие с геотектонските епохи и стадии. Металогенните единици от различен порядък, попадащи в рамките на отделните стадии от еволюцията на Неопротерозойско-херцинската и Алпийската епохи, както и позицията на рудни находища и рудопроявления, са показани на Металогенната карта на България, М 1:500 000. Текстът на монографията представя детайлно описание отделните находища и рудопроявления, както и на металогенните единици в които попадат.

Както бе споменато, представената монография представлява едно мащабно обобщение върху трудовете на множество български и чуждестранни автори работили по проблематиката на рудните находища на територията на Република България. Цитирани са общо 1636 броя литературни източници и 308 броя фондови доклади.

Монографията „Металогения на България”, заедно с приложената към нея „Металогенна карта на България в М 1:500 000″, представлява ценно и необходимо попълнение в българската геоложка литература. Те ще бъдат от неоценима помощ, както за научната общност, така и за различните специалисти занимаващи се в областта на търсенето и проучването на рудни находища на територията на Република България.

София, 20.12.2021 г.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.