Skip to content Skip to footer

ГЕОДЕЗИЧЕН МОНИТОРИНГ НА ПРЕМЕСТВАНИЯ И ДЕФОРМАЦИИ НА ОБЕКТИ ОТ ИНЖЕНЕРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ПОВЪРХНОСТТА ЗА ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИТЕ ОТ ПРЕКРАТЯВАНЕ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА МИНИ „ПЕРНИК”

д-р инж. Иван Калчев
ABSTRACT

В последните години след спиране на минните дейности през 2000 г. на територията на град Перник възникнаха извънредни ситуации, които са пряко свързани с миннодобивната дейност, извършвана в Пернишкия въгледобивен басейн. Целта на проекта е да се изпълнят предпроектни проучвания и анализи на реперната мрежа за геодезични и маркшайдерски наблюдения за движението и деформациите на земната повърхност, минния масив и най-застрашените обекти на повърхността с цел организиране на специализиран мониторинг като превантивна мярка с цел опазване на обекти и съоръжения от вредното влияние на проведените минни работи и последствията от спиране на експлоатацията им.

KEYWORDS

мониторинг на деформации и движения; прецизни геодезически измервания – методи и инструменти

REFERENCES
Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.