Skip to content Skip to footer
Assoc. Prof. Dr. Elena Calic, Assoc. Prof. Dr. Konstantin Kostov, Geological engineer Natalia Kostova
ABSTRACT

С изключение на Пирин, единствената планина на Балканския полуостров включена в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, е Дурмитор в Черна гора. Националният парк Дурмитор е изграден предимно от мезозойски скали, подлежащи на окарстяване. Установени са следи от три плейстоценски заледявания: циркуси, морени, ледникови езера и др. Националният парк е един от най-представителните карстови масиви в Европа с множество повърхностни и подземни карстови форми. Настоящата статия представя накратко геолого-геоморфоложките характеристики на Дурмитор.

KEYWORDS

geology, geomorphology, karst, Durmitor, Montenegro

REFERENCES

Tsankov, N. (2009). Competence for cognitive modeling – didactic concretization. Pedagogy, 19 (7-8), 82-105.

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.