Skip to content Skip to footer

ИЗСЛЕДВАНЕ ВИСОЧИНАТА НА ПОДСТЪПАЛАТА ПРИ ДОБИВА НА ВАРОВИКОВИ БЛОКОВЕ В КАРИЕРА „КРЕМЕНА ПАПАДОПУЛОС“

доц. д-р Евгения Александрова, доц. д-р Илиан Джобов, проф.. д-р инж. Ивайло Копрев
ABSTRACT

Съвременните кариери за добив на скално-облицовъчни материали са високомеханизирани, разполагащи с комплект от минно-транспортно оборудване, което осигурява производителното изпълнение на добивните работи. Независимо от това, нарастващите потребности от скално-облицовъчни материали поражда необходимостта от по-внимателно отношение към тези находища и правилно оразмеряване на технологичните параметри при експлоатацията на кариерите. В статията е предложена методика за оптимизиране на височината на подстъпалата при добива на варовикови блокове с използването на диамантено-въжени резачки в кар иера „Кремена Пападопулос“ с отчитане на енерго- и металопоглъщаемостта на използваното минно-транспортно оборудване.

KEYWORDS

добив на скално-облицовъчни материали, добив на скално-облицовъчни материали, височина на подстъпалата

REFERENCES

1. Копрев, И. Открит добив на скални блокове. Монография, София, 2012.
2. Mosch, S. Optimierung der Exploration, Gewinnung und Materialcharakterisierung von Naturwerksteinen: Dissertation of PhD / S. Mosch. – Univers. Gottingen, 2009 г. – 276 р.
3. http://www.euromarket.bg/
4. http://www.eltrakbulgaria.com/

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.