Skip to content Skip to footer

МИКРОФАЦИАЛНИ ТИПОВЕ В КАРБОНАТНИТЕ ДЕВОНСКИ И ДОЛНОКАРБОНСКИ СЕДИМЕНТИ В СОНДАЖИТЕ В СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ

Проф. дгн дгмн Славчо Янев
ABSTRACT

В сондажните разрези от Севeрна България са отделени почти 300 скални разновидности. Това е направено на базата на техните структурни особености и главни скалообразуващи компоненти. В средно-горнодевонския и долнокарбонския интервал са отделени различни микрофациални типове. Те са сравнени със „стандартните микрофациални типове” на Wilson (SMF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26) доразвити от Flügel, 2004. В СЗ България в девонски класти съдържащи се в Перм/Карбонски конгломерати по-рано са установени разнообразни крайбрежни и дълбоководни микрофациеси. Изследваните микрофациални типове и степента на зрялост на органичното вещество в скалите допускат възможността за откриване на въглеводородни залежи в областта южно от българо-румънската граница.

KEYWORDS

микрофациални типове, седименти, сондажи, Северна България

REFERENCES

1. Янев С., Д. Стефанов, Д. 2002. Палеозойските пелитни скали в България. II. Състав, генезис и постседиментационна еволюция на пелитните скали в Kраището, Шипченския балкан, С. България, Лозенската планина и Дервентските височини. Сп. Бълг. геол д-во, 63, 1-3; 23-33.
2. Еbner, F., А. Feninnger, 1980. Microfacies und Biostratigraphie der Kalkgerölleovitza (NW Bulgarien). Палеонт., страт., литол., 12, 3, 3-12.
3. Янев, С. 1972. Литоложка подялба и корелация на девонските и карбонатните долнокарбонски седименти от сондажите в Североизточна България. – Изв. на Геол. инст., сер. Стратигр. и литол., XXI, 1972; 101-124.
4. Flügel, E. 2004. Mocrofacies Analisis of Limestones. Springer Verlag; 976.
5. Wilson, J. G. 1975. Carbonate facies in geologic history. New York. Springer Verlag, 471.
6. Belivanova, V. 2002. Microfacies of the Paleozoic carbonate rocks from Northeast Bulgaria – preliminary results. – C. R. Acad. Bulg. Sci. 55/9; 73-78.
7. Flügel, E. 1982. Microfacies Analysis of Limestones. Berlin, Springer-Verlag, 633p.
8. Yanev, S., I. Boncheva, 1997. New data for collision processes between the Peri- Gondwana Moesian terrane and the Dobrudgea perifery of the Paleo-Europa. – Turk. Assoc. Petrol. Geol.. Bull., Sp. Publ., 3, 118-132.
9. Yanev, S. 2008. Microfacies in Devonian Sediments from the Boreholes of Northeast Bulgaria Scientific cоnference, Review of the Bulg. Geol. Soc., 108, 69-70.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.