Skip to content Skip to footer
Доц. Светослав Петрусенко
ABSTRACT

В статията са разгледани геоложките и минерало-образувателни процеси, създаващи благоприятна среда за възникване на метаморфни, магматични, пегматитови и скарнови минерали.в Национален парк Рила. Описани са и някои интересни видове минерали, които дават представа за различните природни процеси, протекли в планината в зависимост от физикохимичните и геохимичните условия Досега са установени около 120 минерални вида и разновидности, от които 13 са нови за България, а 56 са описани за първи път в Рила.

KEYWORDS

Рила, минерали, разновидности

FULL ARTICLE IN PDF FORMAT
REFERENCES

1.    Арнаудов, В. Строеж и минерален състав на гранитните пегматити от Северозападна Рила. – Геохим., минерал. И петрол., 2, 1975.
2.    Арнаудов, В. Десилицирани пегматити от Рила планина. – Год. На СУ. Гелог.-геогр. ф-т, 68, 1976.
3.    Арнаудов, В., Св. Петрусенко, Е. Станчева. Минерален и химически състав на нечистимрамори (магнезиално-силикани калцифири) от Рила планина. – Сп. Бълг. геол. д-во, год. 73, кн. 1-3, 2012.
4.    Бончев, Г. Принос към петрографията и минералогията на Рила планина. – Сп. на БАН, 2, 1912.
5.    Желязкова – Панайотова, М., Св. Петрусенко, З. Илиев. Минералогия на редкометалните скарни от Седемте рилски езера. -Год. на СУ, Геол.-географ. ф-т, 68, 1972.
6.     Кралева, М., Св. Петрусенко. Вълшебството на Рила. Изд. къща Кибеа, 2013 г.
7.    Костов, Ив., Бресковска, В., Минчева – Стефанова, Й., Киров, Г. Н. Минералите в България. – С., БАН, 1964.
8.    Петрусенко, Св. Скаполит от Северозападна Рила планина. – Изв. на Геолог. инст. Серия Геохим., минерал. и петрогр. 18, 1969.
9.    Петрусенко, Св. Везувиан от калциеви скарни в Рила планина. – Hist. nat. Bulg.,  14, 2002.
10.    Петрусенко, Св., Арнаудов, В., Костов, Ив. Смарагдов пегматит от Урдините езера, Рила планина. – Год. на СУ „Св. Кл. Охридски“, Геолог.-геогр. ф-т, 59, 1966.
11.    Петрусенко, Св., Костов, Р. И. Скъпоценните и декоративните минерали в България. – БАН, 1992.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.