Skip to content Skip to footer

МОДЕЛИРАНЕ НА ПРОЦЕСА НА НАГНЕТЯВАНЕ НА КИСЕЛИНЕН РАЗТВОР С ПРОМЕНЛИВА ТЕМПЕРАТУРА В НЕФТЕН ПЛАСТ

Инж. аскар амирханович Карибаев
ABSTRACT

Статията цели теоретично изучаване и моделиране на процеса на нагнетяване на киселинен разтвор с променлива температура в нефтен пласт, който е един от методите за интензификация на добива на нефта. Направеният анализ на факторите, предизвикващи намаляване на проницаемостта в призабойната зона, позволи на авторите да дадат качествена оценка на явленията, случващи се в пластовете с ниско проницаеми колектори в близост до сондажи, и да определят най-перспективните подходи за увеличаване на продуктивността на сондажите, в частност с помощта на киселинна обработка. В резултат от проведените аналитични изследвания е предложена методика, отчитаща влиянието на температура и концентрацията на добавения химичен реагент върху скоростта на нагнетяване на разтвора в пласта. Построеният на тази база модел показва, че температурното въздействие оказва значително влияние върху адсорбционните процеси, които се отразяват на поведението на кривите на изменение на концентрация на реагента в сорбента по дължината на радиуса на пласта.

KEYWORDS

скорост на нагнетяване на течност в пласт; температурно въздействие в зоната около сондажа; проницаемост; филтрационни свойства

REFERENCES

1. Ахметов С.М., Досказиева Г.Ш. Технология воздействия на призабойную зону пласта. Вестник АИНГ. – 2006. – №10. – С. 123-130.
2. Сулейманов Б.А., Байрамов М.М., Мамедов М.Р. О влиянии скин-эффекта на дебит скважин. Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. – 2004. – №8. – С. 68-70.
3. Ахметов С.М., Карибаев А.А. О применении реагентов кислотного и некислотного происхождений для интенсификации притока в призабойной зоне пласта. – “EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE”: Периодический сб. статей IX международной научно-практической конференции. – В 2 ч. Ч. 1 – Пенза: МЦНС „Наука и просвещение“, 2018. – С.: 183-187. ISBN 978-5-907046-61-0
4. Ибрагимов Г.З., Фазлутдинов К.С., Хисамутдинов Н.И. Применение химических реагентов для интенсификации добычи нефти. – М.: „Недра“, 1991. – 383 с.
5. Ахметов С.М., Имангалиева Г.Е., Досказиева Г.Ш., Тулегенова О.Ш. Расчет дебита скважины при различных моделях системы „скважина- призабойная зона – пласт“. „Математическое моделирование научно-технологических и экологических проблем нефтедобывающей промышленности»: Сб. тр. V Казахстано-Российской международной научно- практической конф. – Атырау: АИНГ, 2005. – ч.3. – С. 234-249.
6. Ахметов С.М., Досказиева Г.Ш. Технология воздействия на призабойную зону пласта. Вестник АИНГ, №10, 2006. – С.: 77 – 83.
7. Ахметов С.М., Карибаев А.А. Исследование изменения темпа закачки жидкости в пласт при стационарных тепловых воздействиях “Вопросы технических и физико-математических наук в свете современных исследований”: Периодический сб. статей по материалам I МНПК №1(1). – Новосибирск: Изд-во АНС „СибАК”, 2018. – С.: 20-30.
8. Карибаев А.А. Влияние изменения реологических свойств насыщающей жидкости (флюида) на ее расход в процессе обработки околоскважинной зоны пласта кислотными композициями. Нефтепромысловое дело, №6, С.: 37-43, 2018
9. A. Markelova, A. Trifonov, V. Olkhovskaya and others. Two-Phase Filtration Model for Nonlinear Viscoplastic Oil and Hard Water Drive, Applied Mechanics and Materials, Vol. 698, Page: 679-682, 2015
10. N. Ravshanov, N. M. Kurbonov, Computational Experiment for Analysis of Main Parameters of the Gas Filtration Process in Porous Medium, American Journal of Mathematical and Computational Sciences, Vol. 1, No.1, Page: 29-36, 2016
11. V.I. Popkov, S.V. Zatsepina and V.P. Shakshin, Geo-informatics of Multi-scale Solutions in Navier-Stokes Equations for Deformed Porous Space. – International Mathematical Forum, Vol. 9, 2014, No. 1, 19 – 36. – Источник URL: http://dx.doi.org/10.12988/imf.2014.311225.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.