Skip to content Skip to footer

НЕФТЕНИ, МАЛТОВИ И АСФАЛТОВИ ПРОЯВИ В ГОРНОПАЛЕОЗОЙСКИ И ДОЛНОТРИАСКИ ЗАДРУГИ ОТ СОНДАЖ Р-1 НОВАЧЕНЕ (СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ)

Д-р Венелин Х. Велев
ABSTRACT

Сондаж Р-1 Новачене разкри за пръв път на територията на Северна България последователност от долнотриаски, пермски и карбонски формации със спорадични прояви на различни битуми (s.l.), проследени в диапазона на дълбочини 2390 – 3460 m под повърхността. Ядкови образци с битумно насищане са изучени с количествени лабораторни методио (Сорг, екстракции, колонна СКГ хроматография, ГТХ, рефлексия на витринита и др.). Повечето битуми са определени визуално и инструментално като алохтонни. По данни по отражателната способност на витринита (Ro, %) долната половина на пермската задруга и разкритата част на карбонската въгленосна формация попадат в обхвата на „нефтения прозорец“ на мезокатагенезата. Повечето карбонски аргилити имат ресурс от Сорг и потенциал за генериране на течни въглеводороди. Честите тектонски нарушения в стратиграфския пласторед позволяват тяхната вертикална миграция към по-млади хоризонти. Определени като нефт фази се съдържат само в пермската базална брекчо-конгломератна пачка. В долнотриаските алевролити и пясъчници битумите представляват био-деградирали в различна степен малти и асфалти. Видово богатата гама от природни нафтиди в сондажния разрез е представена с малки количества, които не оправдават търсещо сондиране.

KEYWORDS

нефт, малт, асфалт, Северна България

REFERENCES

1. Калинко, М. К. (ред.), 1976. Геология и нефтегазоносность Северной Болгарии. М., „Недра“, с. 243.
2. Йорданов, Й., 1978. Разпространение и характеристика на долнотриаския природен рeзeрвоар. – Год. ВМГИ, 22, 2, с 49-63.
3. Николов, З., К. Попова, А. Попов, 1990. Въгленосни горнопалеозойски седименти в Р-1 Новачене (Централна Северна България). – Сп. Бълг. Геол. Д-во, 51, 1, с. 38-47.
4. Атанасов, Ан., П. Боков (ред.), 1983. Геология и нефтогазоносна перспективност на Мизийската платформа в централната част на Северна България. С., ДИ „Техника“, с. 287.
5. Христов, З. (ред.), 1988. Геология на Добруджанския въглищен басейн. С., ДИ „Техника“, с. 170.
6. Бояджиева, К., С. Гашаров, 2001. Геотермичен каталог на България. С., ГорексПрес, с. 166.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.