Skip to content Skip to footer

ОПТИМИЗИРАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ВЗРИВНИ РАБОТИ В ПОДЗЕМНОТО СТРОИТЕЛСТВО

Проф. д-р инж. Николай Жечев, инж. Хрисимир Христов, инж. Рафаил Рафаилов
ABSTRACT

В настоящия доклад са направени измервания в разломния целик на тунел „Витиня“ при строежа на напречни противопожарни връзки, но методиката може да бъде приложена за всеки открит и подземен рудник. Проблемът несигурността при взривяване в съществуващи съоръжения, произтича от липсата у нас на достатъчно критерии, с които да бъдат нормирани взривните въздействия. Обикновено в измерванията се отчита сумарният вектор на скоростта и по таблица се отчита земетръсната степен по MSK . Степенуването е по качествен критерий за влияние върху комфорта на хората. Подобна интерпретация няма нищо общо със сигурността на съоръженията. По тази причина в настоящата разработка и въз основа на факта, че по света се ограничават повече параметри освен сумарната скорост, са разработени методика и програми. Чрез тях от взрива се получават по компоненти на скорости, премествания, честоти, ускорения, периоди на собствени честоти, декремент на затихване и спектри на реагиране. Чрез спектрите на реагиране може да бъде проверена сигурността на съоръженията, а от обработените акселерограми по посоки и може да бъде оптимизирана безопасността в паспорта по взривни работи.. Посредством предложената методика може да бъде разработена наредба и мониторингът да стане неразделна част от всеки проект по взривни работи за гарантиране на безопасност и оптимален разход в подземното строителство.

KEYWORDS

взривни работи, методика, тунел

REFERENCES

1. Shock Response Spectrum (SRS) – Aug 29, 2019 • Community Article.
2. Стефанов, Д., Избрани глави от подземния рудодобив, Техника, 1986.
3. Vibration standards for different countries/Researches.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.