Skip to content Skip to footer
Инж. Надежда Стойчева, Доц. д-р инж. Петър Шишков
ABSTRACT

За традициите в подземният добив на оразмерени каменни блокове свидетелстват редица исторически документи, както и намерени древни добивни изработки по различни точки на света. Безспорен факт е, че към днешна дата откритият способ е най-популярната практика за добиване на скалнооблицовъчни материали. Една от основните причини за това е свързана с по-ниските производствени разходи при открита експлоатация отколкото при подземна. За по-ниската стойност допринася комбинация от геоложки и технически фактори – относително малката мощност на пластовете разкривка и преимущественото развитие на технологии, които често могат да се използват само на открито. Понастоящем, общите разходи за добивни дейности следва да бъдат преразгледани, поради нарастващия брой и видове ограничения през последните години. Във все повече държави възниква натиск, породен от екологичните и от техническите ограничения за намаляване броя на откритите кариери и за насърчаване на подземната експлоатация.

KEYWORDS

добив на декоративен камък, подземен добив, скалнооблицовъчни материали, каменорезни машини, прецизни взривни работи

REFERENCES

1. Agus. M., A. Bortolussi, R. Ciccu, W. Cuccu, B. Grosso (2000) L’estrazione in sotterraneo dei blocchi di granito con tecnologie avanzate. In. Le cave di pietre ornamentali, GEAM, Torino, pp. 185-192.
2. Ferrero A.M., G. Iabichino (2003) Control and monitoring of stability conditions in dimen- sion stone exploitation: methods and instruments. In: Terezopoulos N., Paspaliaris I (eds) Dimension stone quarrying in Europe and stability of quarrying operations. OSNET, Athens, pp. 61-159.
3. Fornaro M., L. Bosticco (1999) La coltivazione in sotterraneo delle rocce ornamentali.Quaderno n. 22, GEAM, Torino.
4. Fornaro, M., Е. Lovera. (2004) Geological-Technical and Geo-engineering Aspects of Dimensional Stone Underground Quarrying. Robert Hack, Rafig Azzam, and Robert Charlier (Eds.): LNES 104, pp. 574–584. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
5. Mancini R., M. Cardu, M. Fornaro, E. Lovera (2001). Technological and Economic Evolu- tion of Diamond Wire Use in Granite or Similar Stone Quarries. In: 17th Mining Interna- tional Congress and Exhibition of Turkey, Ankara,
pp. 543-548.
6. Oggeri, C. (2002) Design methods and monitoring in ornamental stone underground quarry- ing. In: Baldassarre G., Fornaro M. (eds) Controllo ambientale delle attività di cava per lapidei ornamentali in importanti bacini estrattivi. GEAM, Torino, pp. 85-90.
7. Hristova, T. V., Iv. Mitev, V. Balev. Monitoring of geotechnical facilities through dlt solution, essays of mining science and practice III IOPscience https://rmget.com https://rmget.com/index.php/keynote-lectures.html, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, ISSN:1755-1307E-ISSN:1755-1315.
8. Балев, В., Г. Дачев, Ив. Митев. „Сравнителен анализ при определяне на едноосов натиск на скални образци чрез съпоставяне на лабораторни и „IN SITU“ методи“, VII International Geomechanics Conferense Varna, 2016 ISSN 1314-6467.
9. Балев, В. „3d симулация при прокарване на тунел с помощта на 2d софтуер по метод на крайни елементи» списание „Минно дело и геология“ ISSN 0861-5713 ISSN 2603-4549 (online) бр. 5-6/2018.
10. Копрев, И. Технология на добива на скалнооблицовъчни материали. ИК „Авангард прима“ София 2016. ISBN 978-619-160-597-2.
11. Крилчев А. И., Стоянчев Г. М.; „Рискове и тяхната оценка при системите с подетажно обрушаване 2015, Списание „Минно дело и геология“, бр 1-2, стр.47-50, ISSN 0861-5713.
12. Крилчев, А., М. Михайлов: „Изследвания за подобряване условията на труд в среди с високи температури“, Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“ – НВУ Васил Левски – 16-18 октомври 2013г стр. 125 – 136, ISB
13. Крилчев, А. „Нови решения за осигуряване на индивидуален температурен комфорт в условия на прегряващ микроклимат при подземния добив на полезни изкопаеми“, 65-та Международна научна конференция на МГУ „Св. Иван Рилски“ – 2022, стр. 30-35 ISSN 2738-8808 (print), ISSN 2738-8816 (online)
14. Павлов, П., М. Банов. Нарушения на околната среда, предизвикани от подземен добив на полезни изкопаеми. Списание „Минно дело и геология” бр. 7-8/2014. ISSN 0861-5713. с. 48-51.
15. Павлов, П., Ив. Митев, Л. Тотев. Определяне на еластичен и деформационен модул при строителство с натискова плоча. Сборник доклади по проект „Rifren”. ISBN 978-954-353-083-0. Издателска къща „Св. Иван Рилски”. Sofia 2007, с. 79÷83.
16. Презентация на „Скални материали” АД – Русе, (2022).

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.