Skip to content Skip to footer

РОЛЯ НА ДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

гл. ас. д-р Борислава Гълъбова, Гл. ас. д-р Недялко Несторов
ABSTRACT

Настоящата статия е посветена на изследване на ролята на добивната промишленост за българската икономика след 2000 г. Чрез използване на статистически методи е направен анализ на значими икономически показатели и са изведени водещи тенденции. Извършена е и съпоставка на добавената стойност в европейски контекст. Критичният анализ на резултатите дава основание за обобщения за ролята и значимостта на сектора за българската икономика.

Ключови думи

добавена стойност, добивна промишленост, икономически анализ, икономически показател

REFERENCES

1.    Българска минно-геоложка камара, Годишен бюлетин за 2015 г., Минерално-суровинната индустрия в България през 2014 г., 2015.
2.    Българска минно-геоложка камара, Минерално-суровинната индустрия в България, Годишен бюлетин 2017, 2017.
3.    Българска минно-геоложка камара, Възраждане на миннодобивната промишленост, 2014.
4.    Велев, В. Усвояване на минералните ресурси в България – пазарни аспекти, София, ИК УНСС, 2011.
5.    Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Национална стратегия за развитие на минната (минерално-суровинната) индустрия, 2012.    
6.    Митев, В. Българската минна индустрия през 2014 г. – перспективи, очаквания и прогнози. Годишник на МГУ „Св. Иван Рилски, Свитък IV „Хуманитарни и стопанки науки“, 2015.
7.    Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
8.    Galabova, B., N. Nestorov, State and Trends of Bulgaria’s Foreign Trade with Ores and Concentrates. Economic studies 1/2018. ERI-BAS.
9.    Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat//
10    Industry Watch, Минерално-суровинната индустрия в България: макроикономическо значение, 2017, http://www.iwatchbulgaria.com/.
11.    Trifonova, B. Challenges of employee selection in the mining industry, Journal of Mining and Geological Sciences, Vol. 60, Part IV, Humanitarian Sciences and Economics, 2017.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.