Skip to content Skip to footer

СПИСАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ИНЖЕНЕРНО-АРХИТЕКТУРНО ДРУЖЕСТВО ОТ МАЙ 1929 ГОДИНА

НАКРАТКО

Преди възникването на специализиран минен печат, минните инженери са имали възможност за изява в „Списание на Българското инженерно-архитектурното дружество“, което се отпечатва веднъж на два месеца. Първият брой на списанието излиза през м. юли 1894 г. То е замислено едновременно със създаването на БИАД през 1892 г. като печатен орган, трибуна на всички въпроси, свързани с техническите науки и задачи. На 22 януари 1894 г. на второто заседание на общото годишно събрание е избрана първата редакционна комисия, като за инженерната група в състава ѝ влизат инженерите П. Николов, Л. Хашнов и Ст. Бояджиев, а за архитектурната – арх. Йордан Миланов и инж.-арх. Г. П. Ненов.
С любезното съдействие на Научно-техническия съюз по минно дело и геология имате възможност да прочетете юбилейния брой на „Списание на БИАД“ от май 1929 г.

Той е издаден по случай 1000 години от Симеоновата епоха и 50 години от Освобождението на България, с който да се покаже техническото развитие на страната ни.

СПИСАНИЕ НА БИАД от май 1929 г.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.