Skip to content Skip to footer

СВЛАЧИЩЕ „ТРИФОН ЗАРЕЗАН” – ИНДИКАТОР ЗА ГЕОДИНАМИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ТЕРЕНИТЕ ПО ИЗТОЧНИЯ СКЛОН НА ФРАНГЕНСКОТО ПЛАТО

Доц. д-р Стефчо Б. Стойнев
ABSTRACT

По източния склон на Франгенско плато се наблюдава най-обширния свлачищен комплекс по Черноморско крайбрежие. Той обхваща бреговата зона северно от Варна до долината на река Батова. В тялото на древното свлачище са формирани и развити множество съвременни активни свлачищни зони – „Ревиера“, „Златни пясъци“, „Журналист“, „Свети Никола“, „Траката“ и други. Най-активната съвременна свлачищна зона е свлачището „Трифон Зарезан“. Засегнатите от свлачищните процеси терени са с площ около 35 дка. В статията е направен анализ на съвременното геодинамично състояние на свлачището, механизма и динамиката на развитие на свлачищните процеси. Въз основа на резултатите от стабилитетните изчисления и конкретните геодинамични условия са направени препоръки за укрепване.

KEYWORDS

петролни акумулации, дефиниране на квази-in-situ акумулации

REFERENCES

1.    Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Национално приложение BDS EN 1997-1:2005.
2.    Наредба № 12 от 03.07.2001 г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони. Държавен вестник, брой: 68/2001 г.
3.    Стойнев, С. и др. Възстановяване на път VAR 1082  в района на свлачище „Трифон Зарезан”, гр. Варна.”- Геофонд на МРРБ. 2016.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.