Skip to content Skip to footer

VIII НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ТЕХНОЛОГИИ И ПРАКТИКИ ПРИ ПОДЗЕМЕН ДОБИВ И МИННО СТРОИТЕЛСТВО“, ДЕВИН

НАКРАТКО

В периода 4-7 октомври 2022 г. в СПА комплекс „Орфей“, гр. Девин, се проведе VIII Национална научно-техническа конференция с международно участие „технологии и практики при подземен добив и минно строителство“. Главен организатор на конференцията бе Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия,
Събитието беше открито с обръщение към участниците от председателя на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия доц. д-р инж. Кремена Деделянова. Тя представи президиума и благодари на спонсорите – „Минстрой-Холдинг“ АД и „Елаците-Мед“ АД, на организационния комитет, на консултативния съвет, на домакините и на всички оказали подкрепа.
Пожелания за ползотворна работа отправиха представители на съорганизаторите и спонсорите, които при откриването бяха заели места в официалния президиум. Проф. дтн инж. Николай Вълканов, председател на СД на „Минстрой Холдинг“ АД и председател на УС и на Българската минно-геоложка камара изтъкна дългогодишните корени и традиции в провеждането на събитието и подчерта, че то е важна среща на бранша за споделяне на опит и обмен на информация както в неформални срещи, така и в стойностните и полезни доклади. Проф. Вълканов анализира нелеката икономическа обстановка в момента, обусловена от редица негативни фактори – войната в Украйна, ниските борсови цени на металите на световните пазари, високите цени на електроенергията и енергоносителите, на материалите и дори на хранителните продукти. Той подчерта, че въпреки това браншът успява да преодолява негативните фактори и да компенсира ниските съдържания на метали в рудата, като прави високи инвестиционни разходи и прилага иновативни технологии и мощни високопроизводителни машини. Така браншът се развива устойчиво и поддържа високи доходи за многобройните работещите в сектора и косвено ангажираните с него. Проф. Николай Вълканов подчерта и добрата съвместна работа между БМГК, НТС по МДГМ, МГУ „Св. Ив. Рилски“ и КРИБ.
проф. д-р инж. Славейко Господинов, зам.-ректор на Университета по архитектура, строителство и геодезия и инж. Драгомир Драганов, изпълнителен директор на „Елаците-Мед“ АД подчертаха, че подобни форуми са необходими и трябва да се поддържат, за да бъдат място за създаване на контакти, размяна на опит и идеи, защото само благодарение на опита и на подготовката на младите хора, минералносуровинната индустрия ще гарантира своето бъдеще.
Конференцията бе структурирана в едно пленарно заседание с модератор проф. д-р Павел Павлов и три секционни заседания, модерирани последователно от проф. д-р Славейко Господинов, проф. д-р Димитър Анастасов и проф. д-р Георги Михайлов.
В програмата на конференцията бяха включени 18 доклада, като след всеки участниците имаха възможност за задават въпроси и дискутират по изложените теми. Заслужава да се отбележи активното участие на млади специалисти, които показаха своя интерес към дискутираните теми. С доклади участваха преподаватели и студенти от МГУ „Св. Ив. Рилски“, Университета по архитектура, строителство и геодезия,и СУ „Кл. Охридски“, два московски университета и специалисти от „Елаците-Мед“ АД, „Дънди Прешъс Металс“, „Горубсо-мадан” АД, „Лъки Инвест-Джурково“ ЕООД, „Метрополитен“ ЕАД и частни фирми..
Изнесени бяха презентации от: „ГеоМайнДата“ ЕООД, предлагаща иновативни технологии за геодезическо заснемане, геоложко търсене и геотехнически анализ и Carlson Software, САЩ, специализирана в CAD софтуер за проектиране, събиране на полеви данни и продукти за управление на машини за геодезията, строителството и минната индустрия.
Освен докладите и презентация, участниците можеха да се запознаят с фирмените щандове на Carlson Software и „Виакон България“ ЕООД, които представиха своите иновативни материали: тъкани и нетъкани геотекстили, геомрежи, мрежи за асфалтови пътни настилки и геомембрани и др.
Всички изнесени доклади бяха събрани в сборник, специално отпечатан за форума.
В края на конференцията се проведе кръгла маса, водена от проф. д-р Кръстьо Дерменджиев и проф. д-р Георги Михайлов на тема „Бъдеще за подземния добив на минерални ресурси и минното строителство в България“. Участващите споделиха своето мнение по важни за бранша въпроси. Ръководството на НТС по МДГМ пое ангажимент да обобщи и систематизира поставените теми и те да бъдат дискутирани на следващи срещи. Обсъдено бе и бъдещето на самата конференцията по подземен добив и минно строителство, като участниците се обединиха около мнението тя да продължи да съществува като самостоятелен научен форум с приложна насоченост.
НТС по МДГМ

Научно-техническият съюз по минно дело, геология и металургия ви предоставя достъп до Сборника с доклади на VIII НАЦИОНАЛНА  КОНФЕРЕНЦИЯ „ТЕХНОЛОГИИ И ПРАКТИКИ ПРИ ПОДЗЕМЕН ДОБИВ И МИННО СТРОИТЕЛСТВО“

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.