Skip to content Skip to footer

119 ГОДИНИ МИННОДОБИВНА ДЕЙНОСТ В ЗАПАДНОМАРИШКИЯ ВЪГЛИЩЕН БАСЕЙН – II ЧАСТ

Доц. инж. любомир марков
ABSTRACT

В статията са разгледани производствено-технологични резултати от миннодобивната дейност на Мини „Маришки басейн” ЕАД до момента на неговата ликвидация. Посочени са количествените и качествените показатели на добитите въглища по години. Разгледана е структурата и числеността на персонала, организацията, управлението и производителността на труда като е направен анализ на технико-икономическите показатели и са посочени основните изводи и причини за състоянието на миннодобивното дружество, вкл. и тези довели до неговата техническа и фактическа ликвидация. В заключение авторът посочва, че в продължение на 25 години (1965 – 1987 г.) добитите въглища от Мини „маришки басейн” ЕАД достигат 2 до 3 млн. t при положителни икономически показатели.

KEYWORDS

Мини “Маришки басейн”, показатели

REFERENCES

9.    Класификация на запасите и ресурсите на находищата на твърди подземни богатства, утвърдена с решение на МС № 413/14.08.1998г.
10.    Отчети за дейността на въгледобивните дружества. Комитет по енергетика, „Холдинг въглища„ АД, ДАЕЕР, МЕЕР и др.органи.
11.    Емпирични зависимости за изчисляване стойностите на долната топлина на изгаряне на работното гориво. Стопанско обединение „Енергетика“, 1987 г;
12.    Колев Н, Тъпанаров В., Панагонов М., Наръчник на работника в обогатителните фабрики. Издание „Техника“ гр.София, 1983г.
13.    Марков Л. Резултати от структурната реформа във въгледобивната промишленост, списание „Минно дело и геология“, бр. 8-9, 2011 г.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.