Skip to content Skip to footer

ИРИДИЯТ – ТРИ ПЪТИ ПО-СКЪП ОТ ЗЛАТОТО И С ВПЕЧАТЛЯВАЩ ГОДИШЕН ЦЕНОВИ РЪСТ

гл. ас. д-р. Кристина Гърциянова
ABSTRACT

Благородните метали са рядко срещани в природата и не подлежат на корозия и окисляване. Характерно за някои от тях е, че не образуват рудни находища, а се намират в разсеяно състояние, което значително затруднява извличането им. Благородните метали намират приложение в редица области на стопанството (електроника, електротехника, химическа промишленост, бижутерия и др.). Стойността на металите от платинената група и в частност на иридия (Ir) се покачва с над 130%, с което надминава ръста дори на дигиталната валута. В настоящата статия са разгледани основните характеристики и свойства на благородните метали, тяхното приложение, цена, по-големите находища за добив и компании за производство в световен мащаб.

KEYWORDS

благородни метали, иридий, цени, находища

REFERENCES

1. Йорданов Х., Д. Кунев. Металургия на цветните метали. Техника, София, 1981.
2. https://bg.peopleperproject.com
3. www.epa.gov
4. http://minerals.usgs.gov
5. https://greentech.bg
6. В. Петкова. Масово измиране креда-терциер. – Сп. „Българска наука“, 37, 2011, ISSN: 1314-1031.
7. Коларов Н., Йов. Чолакова. Обща и неорганична химия. Техника. София. 1979.
8 https://matthey.com/en
9. https://www.nsenergybusiness.com
10. Schouwstra R., E. Kinloch, C. Lee. 2000. A Short Geological Review of the Bushveld Complex. Plutinum Metals Rev, 44, pp. 33-39.
11. Драгов П., М. Желязкова-Панайотова, З. Цинцов, Е. Найденова, Р. Петрунов. 1996. Генетични и минералогични типове от асоциации от елементи от групата на платината и златото в българските находища. – В Сборник резюмета: Втора научно-практическа конференция: Благородните метали и техните находища в България, Асеновград, 26-29.
12. Petrunov, R., P. Dragov, G. Ignatov, H. Neykov, Ts. Iliev, N. Vasileva, V. Tsatsov, S. Djunakov, K. Doncheva. 1992. Hydrothermal PGE mineralization in the Elacitе porphyry copper deposit (the Sredna Gora metallognic zone, Bulgaria). – Compt. rend. Acad. bulg. Sci., 45, 4, 37-40.
13. Tarkian, M., Е. Naidenova, М. Zhelyaskova-Panayotova. 1991. Platinum-group minerals in chromitites from the Eastern Rhodope ultramafic complex, Bulgaria. – Mineral. Petrol., 44, 73-87.
14. Цинцов З. 1998. Състав, разпространение и транспорт на минералите на елементите от групата на платината в алувиалните седименти на Благоевградския грабен. – Сп. БГД, 59, 2, 59-65.
15. Tsintsov, Z. 2000. Platinum-group minerals in sediments from Gotse Delchev graben, SW Bulgaria. – Compt. rend. Acad. bulg. Sci., 53, 2, 73-76.
16. Tsintsov, Z. 2003. Platinum-Group Minerals (PGM) from the alluvial sediments of Samokov region, West Bulgaria. – Rev. Bulg. Geol. Soc., 64, 1-3, 105-111.
17. https://money.bg
18. https://www.investor.bg
19. www.kitco.com
20. https://bg.warbletoncouncil.org

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.