Skip to content Skip to footer
Гл. ас. д-р Илияна Христова, Проф. д-р Силвия Тодорова, Инж. Станислав Христов
ABSTRACT

Зеолитите са микропорести, алумосиликатни минерали от вулканичен произход с разнообразни приложения. Те са от основно значение за зелената химия. Целта на настоящата работа е физико-химично охарактеризиране и приложение на български природен зеолит клиноптилолит в реакции при опазване на околната среда. Клиноптилолита е един от най-разпространените и най-използвани природни зеолити в света, които притежава висока химична стабилност и ниска цена на добиване. Със своята специфична микропореста структура, киселинни свойства, висока термична стабилност и възможност за йонообмен той е изключително подходящ като носител в хетерогенно – каталитичните реакции при очистване на въздух от различни замърсители

KEYWORDS

зеолит клиноптилолит, кобалт и манган оксидни катализатори, окисление на летливи органични съединения

REFERENCES

1.    S. Simpson, C. Volosciuk, 2018. Changing volatile organic compound emissions in urban environments: Many paths to cleaner air. In: WMO Activities on Urban Air Quality and Volatile Organic Compounds.
2.    C. He, J. Cheng, X. Zhang, M. Douthwaite, S. Pattisson, Z. Hao, 2019. Chem. Rev. 119, 4471–4568.
3.    N. Aligholi, S. Dariush, H. Seyed Ali, J. Azadeh, J. Chin.Chem. 29 (2009) 483–488.
4.    S. Scire, S. Minico, C. Crisafulli, Appl. Catal. B: Environ. 45 (2003) 117–125.
5.    A.S. Zarchy, R. Correia, C.C. Chao, US Patent 5,164,076, 1992.
6.    D.E.W. Vaughan, in: L.B. Sand, F.A. Mumpton (Eds.), Natural Zeolites: Occurrence, Properties, Use, Pergamon Press, Oxford, 1978, 353.
7.     H. Ogawa, Y. Ito, M. Nakano, K. Itabashi, US Patent 6,309,616, 2001.
8.    A. Hanson, 1995 „Natural zeolites. Many merits, meagremarkets”. Ind. Min., 339, 40-53.
9.    A.S.M. Junaid, H. Yin, A. Koenig, P. Swenson, J Chowdhury, G. Burland, W.C. McCaffrey, S.M. Kuznicki, Appl. Catal. A: Gen. 354 (2009) 44 – 49.
10.    L. T. Vlaev (2014), Adsorption and Catalysis, (Baltika-2002 Burgas).
11.    M. Ahmadi, M. Haghighi, D. Kahforoushan, Pr. Saf. and Environ. Protec. 106 (2017) 294–308.
12.    L. Lamaita, M. A. Peluso, J. E. Sambeth, H. J. Thomas, Appl. Catal. B. Environ. 61 (2005) 114.
13.    S. B. Kanungo, J. Catal., 58 (1979) 419.
14.    D. Schanke, S. Vada, E. A. Blekkan, A. M. Hilmen, A. Hoff, A. Holmen, J. Catal. 156 (1995) 85.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.