Skip to content Skip to footer
Маг. инж. Добри Добрев
ABSTRACT

В статията са разгледани методи за оценка на риска и тяхната приложимост на различните етапи от жизнения цикъл на магистралните газопроводи. Описани са целите на метода, неговите предимства и недостатъци. Показани са примерни схеми за анализите на опасностите и последствията. Предложени са подходящи статистически модели за обработване на данни.

KEYWORDS

методи за оценка на риска, дървета на събитията, магистрални газопроводи.

REFERENCES
1.    Анализ и оценка на рисковете на минната механизация (2006), М. Михайлов, Е. Власева, ISBN-10: 954-353-001-7
2.    БДС EN 31010: 2010.
3.    Bayesian statistics for social scientists, Phillips. Lawrence D, ISBN 0-690-00137-1
4.    Pipeline Risk Management Manual Ideas, Techniques, and Resources, Third Edition, W. Kent Muhlbauer ISBN: 0-7506-7579-9
5.    AS/NZS 2885.1:2018, ISBN 978 1 76072 257 9. Pipelines—Gas and Liquid Petroleum Part 1:  Design and construction,
6.    AS/NZS 2885.6:2018, ISBN 978 1 76072 285 2. Pipelines—Gas and liquid petroleum Part 6: Pipeline safety management.
7.    ISO 31010: 2009. Risk Management- Risk assessment technique IEC.
Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.