Skip to content Skip to footer
Доц. Светослав Петрусенко
ABSTRACT

В статията се разглежда основния строеж на Родопския скален комплекс, заедно с основните минераложки и геохимични процеси. Авторът се спира предимно на декоративните и цветни минерали в различните райони на планината. Описва по-подробно скъпоценните минерали аквамарин, смарагд, хелиодор, заедно с гранати, епидоти, ахати, ясписи. Споменати са също основните оловно-цинкови рудни минерали – галенит, сфалерит, халкопирит, както и широко разпространения калцит.

KEYWORDS

Родопски скален масив, декоративни минерали

REFERENCES

1. Арнаудов, В., С. Петрусенко. Пегматити с мойсанит от Чепеларско. Сп. на БГД, год. 28, 1967.
2. Арнаудов, В., С. Петрусенко. Първична акцесорна минерализация в пегматита Вищерица, Западни Родопи. Изв. на Геол. инст., 16, 1967.
3. Костов, И., И. М. Иванов, С. Петрусенко. Дистеновото находище при с. Чепеларе, Смолянско. Тр. Върху геол. На България, 3, 1964.
4. Костов, И., В. Бресковска, Й. Минчева-Стефанова, Г. Н. Киров. Минералите в България. Изд. Бан, 1964.
5. Петрусенко, С. Драгоценные камни в Родопской области. Матералы XIII ММА, Варна, 1986.
6. Петрусенко, С., В. Арнаудов, И. Костов. Сравнително изучаване на берилите в България. Изв. на Геол. инст., 20, 1971.
7. Петрусенко, С., Р. И. Костов. Скъпоценнте и декоративни минерали на България. Изд. БАН, 1992.
8. Petrusenko, S. Minerals of the Madan ore field, Bulgaria. Miner. Rec., vol. 22, 1991.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.