Skip to content Skip to footer
Инж. Михаела Найденова
ABSTRACT

Вследствие на експлоатационният период на агрегатите в металургичното производство (МП) в „Аурубис България” и технологичният режим на работа се създават условия за образуване на налепи. Най-добрият вариант за почистването им се явява взривяването на прецизно изчислени заряди. Условията, при които се извършват взривните работи са висока температура, (до 410оС) и неравномерна дебелина на образувалият се налеп. Методите на взривяване са по система „Кардокс“, чрез физически взрив; с открити заряди и със заряди, поставени във взривни дупки (ВД), при които се използват пакетирани (патронирани) взривни вещества (ВВ), несъдържащи нитроесери.

KEYWORDS

металургия, специални взривни работи, взривни работи в горещ масив, система „Кардокс”, термоизолирани взривни заряди

REFERENCES

1. Балев, В., Г. Дачев, И. Митев. 2016. „Сравнителен анализ при определяне на едноосов натиск на скални образци чрез съпоставяне на лабораторни и „in situ“ методи“, VII International Geomechanics Conferense Varna, ISSN 1314-6467.
2. Ivanov, N., P. Shishkov, (2020). Application of non-detonating charges for cautious blasting of concretes. – Journal of Mining and Geological Sciences, р. 53 – 58, vol. 63/2020, ISSN 2682-9525, ISSN 2683-0027. (in English).
3. Митев И., А. Стоянов. 2016. “Аналитично изследване равновесието на система от три диска в равнинната”, XVI Международна научна конференция ВСУ’2016; ISSN 1314-071X.
4. Митев И., А. Камбуров. 2019. „Многоцелеви геоинформационен портал на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски““, Списание „Минно дело и геология“, бр. 7, ISSN: 0861-5713.
5. Митков, В. 2014. „Влияние вида донорного заряда на скорость детонации гранулитов”, Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал) Издательство: Горная книга (Москва), ISSN: 0236-1493. №9. – С. 305-309.
6. Митков, В. 2009. Нови донорни заряди тип лят бустер от утилизирани боеприпаси., Годишник на МГУ „Св. Иван Рилски”- София, т. 52, Свитък ІІ: Добив и преработка на минерални суровини, – С.: Св. Иван Рилски, с. 147-150, ISSN 1312-1820.
7. Mitkov V. The state of production of waterfilled slurry explosives in the Republic of Bulgaria., Conference proceedings from the International conference of Blasting techniques, Stara Lesna, Slovak Republic, 2007, p. 57-65, ISBN 978-80-968748-6-6.
8. Mitkov V. Study in practice on the blasting parameters of waterproof explosive type slurry., Conference proceedings from the International conference of Blasting techniques, Stara Lesna, Slovak Republic, 2011, p. 50-58, ISBN 978-80-970265-3-0.
9. Mollova Z., V. Penev. Control of blast-induced seismic action generated by technological blastings, Sustainable extraction and processing of raw materials journal, Volume 1, Sofia, 2020, pp. 64-67 ISSN 2738-7100 (print).
10. Mollova Z. Blast load analysis and effect on building structures, Journal of Mining and Geological Sciences, Volume 62, Number 2, Sofia, 2019, pp.75-81, ISSN 2738-7100 (print).
11. Stoycheva, N., P. Shishkov. (2019). Innovative formulations for a new generation of low-speed explosive compositions, designed for blasting in tender conditions and for extraction of rock-cladding materials, Journal of Mining and Geological Sciences, p.94 – 99, vol.62, Nr.2 (in English).
12. Totev L., Pavlov P. Einsatz des Sprengsystems “Cardox” im Bergbau Bulgarien. Inovation in Non-Blasting Rock Destructuring. 3 internationalen Kolloquium zur sprengstofflosen Gesteingsgewinnung 27-29 Nov. 2008. TU Bergakademie, Freiberg, Germany. p. 106÷110. ISBN 978-3-86012-377-5.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.