Skip to content Skip to footer

СРАВНЕНИЕ НА ВАРИАНТИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ОТКРИТИЯ РУДНИК ПРИ РАЗЛИЧНИ ОГРАНИЧАВАЩИ УСЛОВИЯ

Инж. Стойо Боснев, инж. Димитър Кайков
ABSTRACT

Търсенето на решения за развитието на минните работи при откритото разработване на находища на подземни богатства понастоящем се извършва с прилагането на софтуерни методи. Те се основават на решаване на оптимизационни задачи, базирани на предварително дефиниран цифров модел на находището. При проведеното изследване са изведени коефициентите на вариация за ключови параметри, определящи ефективността на разработване на открития рудник в стратегически план. На тяхна база е направено примерно сравнение на резултатите от модела при различни ограничаващи условия.

KEYWORDS

цифрови модели, находища, ограничаващи условия

REFERENCES

1. Amankawah, H. Mathematical Optimiza-tion Models and Methods for Open-Pit Mining. 2011.
2. Eldert, J. v. Stochastic Open Pit Design with a Network Flow Algorithm: Application at Escondida Norte, Chile, Master of Science Thesis, 2011.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.