Skip to content Skip to footer

УЕБ-БАЗИРАНА ГИС ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ ОТ УЧЕБНИTE ПРАКТИКИ В СПЕЦИАЛНОСТТА „МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ“

Доц. д-р инж. Аспарух Камбуров
ABSTRACT

В статията са представени основните дейности и резултати от проект на тема „Създаване на учебно-изследователска ГИС за събиране, управление и комплексен анализ на измервания и резултати от учебната практика по опорни геодезически мрежи и ГНСС”. Използването на геоинформационни технологии за повишаване качеството на тази учебна практика е иновативен и досега все още неинтегриран в учебния план подход. Гъвкавите възможности за приложение на облачна ГИС при споделено управление на бази данни, създаване на специализирани цифрови картни продукти с минимална процесорна мощ, анализ на резултати от геодезически и маркшайдерски измервания в реално време, както и мобилен достъп до всички ресурси на терен, са причина за нейното успешно внедряване на различни етапи от учебната практика – при предварително планиране на задачите, извършване на измервания и тяхната обработка, анализ и разпространение на резултатите.

KEYWORDS

облачна ГИС, управление на бази данни,  цифрови картни продукти

REFERENCES

1.    МГУ „Св. Иван Рилски“ (2013). Приоритетни оси на научните изследвания в МГУ „Св. Иван Рилски”. Достъпно на www.mgu.bg/docs/9/PRIORITETNI%20OSI%202013.doc. [03.09.2017].

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.