Skip to content Skip to footer

УКРЕПВАНЕ НА ЗЕМНА ОСНОВА (ЛЬОС) ПОД СЪЩЕСТВУВАЩИ ФУНДАМЕНТИ НА СГРАДИ ПОСРЕДСТВОМ ИНЖЕКТИРАНЕ С ЦИМЕНТОВИ РАЗТВОРИ

Маг. инж. Михаил Петров, ДОЦ. д-р инж. Иван Митев
ABSTRACT

Статията съдържа информация за заздравяване на земна основа на компрометирани площи под съществуващи сгради посредством инжектиране с циментови разтвори. Разглежданият обект се намира в Северна България. Инжектирането се извършва в льосови почви, като се има предвид, че изчисленото почвено натоварване е R0 = 0,22 MPa. Изчисленията за инжектирането включват натоварването върху единичен фундамент под колона F = 169 kN/m2 и изчисленото натоварване в колоната F = 255 kN.
Основната цел на статията е да предостави решение за аварийно и трайно укрепване на земна основа под съществуващи фундаменти на сгради посредством инжектиране с циментови разтвори.

KEYWORDS

циментиране, наземно укрепване

REFERENCES

1. Илов, Г. Ръководство по Геотехника, разработено съгласно изискванията на ЕВРОКОД 7, София, 2012 г.
2. Евстатиев Д., Р. Ангелова (ред). Циментация на скали и дисперсни почви. София, 1993 г.
3. Evstatiev, D. Loess Improvement Method. Engineering Geology. Sofia, 1988.
4. БДС EN 12716, Execution of special geotechnical works – Jet grouting, 2003
5. www.powercem.com, PowerCem Technologies, The Netherlands.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.