Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Д-р Александър Влахов е главен асистент в секция „Геохимия и петрология“ на Геологическия институт при БАН. Завършил е Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, специалност геолог-геохимик. Притежава научно-изследователски и практически опит като гeoлoг на обект „Осогово” и като специалист и научен сътрудник в НИПИ-София, където е и ръководител на секция „Неметални полезни изкопаеми”. Автор и съавтор е на повече от 20 научни публикации, две моногрофии, доклади и обзори за неметалните полезни изкопаеми. Основното направление на научните му изследвания е графитът - особености, генетични условия, характеристика като суровина и потенциал за неговото използване от находища в България.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- СЪПОСТАВЯНЕ НА МИНЕРАЛОГО-ПЕТРОЛОЖКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СВЕТОВНИТЕ НАХОДИЩА НА ГРАФИТ В МЕТАМОРФНИ ТЕРЕНИ И ГРАФИТОПРОЯВЛЕНИЯТА В РОДОПИТЕ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.