Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Проф. Д-р ИНж. Алексей Бендерев е ръководител на секция „Хидрогеология“ при Геологическия институт на БАН и водещ специалист в областта на хидрологията. През 1979 г. завършва Минно-геоложкия университет, София със специалност „Хидрогеология и инженерна геология“. През 1990 г. защитава дисертационен труд на тема „Карст и карстови води в понор планина“ и му е присъдена научна степен „доктор“. В периода 1983-1994 г. работи като хидрогеолог в НИИ „Геология и геофизика“. От 1995 г. е научен сътрудник в Геологическия институт, БАН. От 1999 е доцент, а през 2012 г. е избран за професор в ГИ на БАН. Проф. Бендерев е научен ръководител и участник в десетки международни и национални проекти. Има над 100 публикации в списания и доклади от конференции у нас и в чужбина. Основните области на научните му интереси и изследователска дейност са хидрогеология на карста, хидрогеология на околната среда, термални води.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ХИДРОГЕОЛОГИЯТА В БЪЛГАРИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.