Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Инж. Аскар Амирханович Карибаев e роден през 1983 г. в гр. Уралск, Западно-Казахстанска област. Завършва Западно-Казахстански инженерно-технологичен университет, специалност „Технология и комплексна механизация на разработката на нефтени и газови находища на суша и море“ през 2005 г с квалификация „минен инженер – нефтяник“. През 2007 г. завършва Казахстански институт по мениджмънт „Евразия“ – специалност „Държавно и местно управление“. През 2015 г. завършва Институт по иновации и телекомуникационни системи към Западно-Казахстанския инженерно-хуманитарен университет и получава магистърска степен по специалност „Информационни системи“. От 2016 г. до настоящия момент е първи зам.-генерален директор ТОО „КазМунайГаз-Аеро“. Обучавал се е по докторска програма към Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“- България. Защитава докторат на тема „Усъвършенстване на управлението и развитие на нефтогазовия комплекс в Р. Казахстан“ и получава ОНС „доктор“. Понастоящем е докторант на свободна подготовка в МГУ „Св. Ив. Рилски“ към катедра „Геология и проучване на полезни изкопаеми“. Има подготвени и публикувани над 15 статии и 2 монографии.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ТЕОРЕТИЧНИ РАЗЧЕТИ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА КИСЕЛИННИ И НЕКИСЕЛИННИ РАБОТНИ РАЗТВОРИ ВЪРХУ ПРИЗАБОЙНАТА ЗОНА НА ПЛАСТА
- МОДЕЛИРАНЕ НА ПРОЦЕСА НА НАГНЕТЯВАНЕ НА КИСЕЛИНЕН РАЗТВОР С ПРОМЕНЛИВА ТЕМПЕРАТУРА В НЕФТЕН ПЛАСТ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.